Vyberte stránku

Rozhodčí řízení

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Co si představit pod pojmem rozhodčí řízení?

Jedná se o dobrovolné postoupení řešení sporu třetí neutrální straně, která vydá po provedení řízení závazné a vykonatelné rozhodnutí srovnatelné s rozsudkem soudu. Je alternativou pro řízení před obecnými soudy. Řízení je možné konat pouze na základě dohody stran ve formě rozhodčí smlouvy nebo rozhodčí doložky. Rozhodčí smlouva se může týkat určitého již vzniklého sporu nebo naopak budoucích sporů vzniklých z konkrétního závazku. Rozhodčí doložka je součástí smlouvy, kde si strany ujednají, že veškeré spory z uzavírané smlouvy budou rozhodovány rozhodčím soudem. 

Ust. § 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení vymezuje spory, které mohou být podrobeny rozhodčímu řízení, jedná se o:

  • majetkové spory,
  • spory s možností sjednání smíru a
  • spory, které jsou řešitelné před obecnými soudy nebo o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 

Z rozhodčího řízení jsou vyjmuty zcela spotřebitelské spory, spory vzniklé v souvislosti s výkonem rozhodnutí a spory incidenční. 

Konečné rozhodnutí je pak rozhodčí nález, který obsahuje výrok a odůvodnění, přičemž má účinky pravomocného rozhodnutí a je vykonatelný (exekuční titul, který je možné následně vymáhat v exekučním řízení). 

Proč zvolit rozhodčí řízení?

Jedním z důvodů je rychlost, rozhodčí řízení trvá zpravidla 6 až 8 týdnů, dále je zde nižší finanční zátěž, protože poplatek činí 3 % hodnoty předmětu sporu. Rozhodčí řízení je oproti soudnímu řízení jednoinstanční, není možné se odvolat. A v neposlední řadě je rozhodčí řízení velmi uzpůsobeno potřebám stran, je neveřejné a neformální. 

Klientům nabízíme konzultace k problematice rozhodčího řízení, přípravu rozhodčí doložky či rozhodčí smlouvy, právní zastoupení v rozhodčím řízení a právní revize již existujících rozhodčích smluv, doložek, nálezů a žalob proti nim. 

Vaše práva bereme osobně