Vyberte stránku

Smlouva o dílo

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Smlouva o dílo

V oblasti občanského práva, konkrétně pak smluvního práva, tvoří velkou část naší agendy kupní smlouvy a smlouvy o dílo. I přestože se odlišení těchto dvou smluvních typů zdá být na první pohled zřejmé, často je hranice mezi nimi tenká a bývají velmi často nesprávně zaměňovány. Co se týče smlouvy o dílo, v naší kanceláři se zabýváme především sepisováním těchto smluv, revizí, konzultací jednotlivých ustanovení smluv či vymáhání pohledávek z nich plynoucí. Nejčastěji se pak jedná o vymáhání ceny díla či pohledávek plynoucích z vadného plnění díla. Často se v praxi setkáváme s nevýhodnými či neúplnými smlouvami, jež si klienti vytvořili sami bez odborné konzultace. Nároky z těchto smluv se pak stávají těžko vymahatelné, proto je více než vhodné si pro sepsání smlouvy o dílo přizvat na pomoc advokátní kancelář, která zajistí jistou neprůstřelnost Vaší smlouvy. Naše kancelář se však v minulosti úspěšně vypořádala i s mnoha nepovedenými smlouvami, proto se na nás neváhejte obrátit i v případě, že jste uzavřeli smlouvu s na první pohled nesnadno vymahatelným plněním. 

Rozlišení kupní smlouvy a smlouvy o dílo

Kupní smlouvu zákon definuje jako povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, za niž zaplatil kupní cenu. Naproti tomu smlouva o dílo již podle svého názvu zavazuje zhotovitele na jeho náklad a nebezpečí provést pro zákazníka dílo, které má být předáno výměnou za zaplacení ceny díla. Ve vztahu ke kupní smlouvě také platí, že závazek stvrzený smlouvou o dílo nesmí ze své povahy spadat pod kupní smlouvu. Pro snadné odlišení těchto smluvní typů se vždy berou v úvahu dvě hlediska, a sice hledisko materiálu a hledisko činnosti. 

Co se týče hlediska materiálu, platí, že smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena, se posoudí jako kupní smlouva. Pokud však ten, komu má být věc dodána, poskytne druhé straně podstatnou část materiálu, kterého je třeba pro vyrobení věci, posoudí se daná smlouva již jako smlouva o dílo. Zde je nutné zmínit, že jako podstatná část se dle ustálené soudní judikatury považuje alespoň 30 % materiálu. 

Vezmeme-li v úvahu hledisko činnosti, zde platí, že za kupní smlouvu se již nepovažuje smlouva, podle níž převážná část plnění dodavatele spočívá ve výkonu činnosti. Převážná část je soudy definována jakožto 50 % z hodnoty sjednaného plnění. 

Podstatné náležitosti smlouvy o dílo

Ve smlouvě o dílo by rozhodně neměly chybět tyto náležitosti:

  • Předmět smlouvy o dílo

Ve smlouvě o dílo by neměl chybět detailní popis toho, co bude zhotovitelem pro objednatele vykonáno. V této části je vhodné odvolat se i na další přílohy, kterými bude předmět díla blíže specifikován, a sice např. položkový rozpočet či projektovou dokumentaci.

  • Práva a povinnosti smluvních stran

Základní povinností zhotovitele je provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí a základní povinností objednatele je dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla. Často je však vhodné zakotvit ve smlouvě více práv a povinností, např. oprávnění objednatele průběžně kontrolovat provádění díla. 

  • Čas a místo plnění

Ve smlouvě je vhodné uvést místo, kde bude dílo prováděno a pokud je třeba, tak rovněž osobu odpovědnou za dodržování příslušných bezpečnostních či hygienických norem. Obsahem smluv bývá také termín zahájení provádění díla, případně termíny jednotlivých etap. Nesmíme zapomenout na důležité ustanovení o termínu předání díla. 

  • Cena díla a platební podmínky

Jedno z nejdůležitějších ustanovení ve smlouvě o dílo je nepochybně ujednání o ceně. Cena může být mezi objednatelem a zhotovitelem sjednána např. jako pevná částka, úplným či neúplným rozpočtem či odhadem. V rámci platebních podmínek u provádění staveb pak bývá dílo nejčastěji účtováno po jednotlivých etapách. Velmi častá je také záloha pro zhotovitele na zakoupení materiálu. Problematické bývají především tzv. vícepráce a méněpráce. Jejich zakotvení ve smlouvě našim klientům vždy doporučujeme, bývají totiž často předmětem sporu mezi stranami. 

  • Předání a převzetí díla

Dle zákonné úpravy platí, že dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno – již není stanoveno, že dílo musí být předáno bez vad – postačí tedy, že je dílo schopné sloužit svému účelu. U staveb pak zákon výslovně stanoví, že objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro drobné vady. Vše lze pak ve smlouvě upravit odlišně od zákonné úpravy. 

  • Nebezpečí škody na věci

Je vhodné ve smlouvě upravit, kdo nese nebezpečí škody na díle, na materiálu či na užívaných nástrojích. Není-li dohodnuto jinak, nese zhotovitel nebezpečí škody zpravidla až do předání díla.

  • Vady díla

Dílo se obecně považuje za vadné, nemá-li vlastnosti sjednané ve smlouvě. Z tohoto důvodu je ve smlouvě nutné co nejvíce specifikovat předmět díla např. pomocí projektové dokumentace. Ve smlouvě je též vhodné uvést lhůtu, do kdy mají být zhotovitelem případné vady odstraněny.

  • Sankce a náhrada škody

K zajištění splnění vzájemných práv a povinností slouží především sankce v podobě smluvních pokut či úroků z prodlení. Zatímco úroky z prodlení mají podporu v zákoně, smluvní pokutu je vždy nutné zakotvit ve smlouvě. Nejčastěji bývá sjednávána za nedodržení termínu dokončení díla, neodstranění vad díla, předání potřebných dokumentů k předmětu díla či neuhrazení faktur. 

Jestliže se potýkáte s problematikou jakkoli související se smlouvou o dílo, neváhejte se na naši kancelář kdykoliv obrátit. Věříme, že i v této oblasti Vám budeme nápomocní.