Vyberte stránku

Trestní právo

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Jako advokátní kancelář se zameřením na trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob se zaměřujeme na hospodářské, daňové, finanční a insolvenční trestní právo a zastupování klientů v soudním řízení:

 

 • obhajoba osob v trestním řízení, pomoc při sepisování smluv o náhradě škody v trestním řízení
 • zastupování podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených v trestním řízení
 • zastoupení při jednání u policie
 • podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 trestního řádu
 • sepisování opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení
 • řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • řízení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu
 • porady a konzultace související s trestním právem

Řešíme

h

Opravné prostředky

Obhajoba

i

Trestní odpovědnost
právnických osob

Insolvenční delikty

Odklony, podmíněné zastavení

Současně s poskytováním poradenství v oblasti obchodněprávní a insolvenční vždy posuzujeme možný konflikt transakce s trestněprávními omezeními tak, aby byla ochrana klientových zájmů komplexní.

Připravujeme odborná stanoviska, písemná podání orgánům činným v trestním řízení, zastupujeme obviněné v přípravném řízení, vykonáváme obhajobu obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů, připravujeme řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení a řešíme způsoby ukončení trestního řízení.

Jednáme v zájmu našich klientů ve věcech vazebních, jakož i ve věcech výkonu trestu, včetně zahlazení odsouzení. Zastupujeme naše klienty při uplatňování a vymáhání jejich nároků jako poškozených a zúčastněných osob v trestním řízení.

V úseku trestního práva nabízíme služby v oblasti obhajoby klientů (včetně trestní odpovědnosti právnických osob a insolvenčních deliktů) v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů – podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených. Klienty zastupujeme v rámci celé ČR.

Daňová kriminalita

Právní poradenství poskytujeme ve všech trestních věcech, se zvláštní specializací na majetkové a hospodářské trestné činy, zejména daňové. Kriminalizace daňových úniků je určitým trendem dnešní doby. Oproti dřívějšku trestní právo zasahuje do daňových otázek mnohem častěji. Hranice trestného činu zkrácení daně je 100.000 Kč. Praxe finančních úřadů je (bohužel) taková, že v případě doměrku částky přesahující 100.000 Kč dochází k podání trestního oznámení ze strany finančního úřadu. Rostoucí počet trestních oznámení podaných finančními úřady lze interpretovat také jako zájem na zvýšení vymahatelnosti daňových povinností. Polovina trestních stíhání právnických osob se týká právě daňových deliktů. Dnes už je běžné, že kromě jednatele je za trestný čin zkrácení daně stíhána i obchodní společnost. Trestní zákoník klasifikuje následující daňové trestné činy:

 • Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby – § 240 Trestního zákoníku
 • Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby – § 241 Trestního zákoníku
 • Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení – § 243 Trestního zákoníku
 • Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění – § 254 Trestního zákoníku

Odklony

Tzv. odklony jsou alternativní způsoby skončení trestního řízení (jinak než odsuzujícím rozsudkem soudu). Tyto mají různé podmínky, ale pro obviněného jsou vždy příznivější. Těmito odklony jsou:
 • podmíněné zastavení trestního stíhání
 • narovnání
 • dohoda o vinně a trestu

Trestní odpovědnost právnické osoby

Právnická osoba může být trestně odpovědná za jednání fyzických osob (jednatele, ředitele, prokuristy, vedoucího oddělení, zmocněnce apod.). Právnická osoba může být odsouzena i přesto, že viník není odsouzen, nebo není zjištěno, kdo trestný čin spáchal. Trestní odpovědnost právnické osoby přitom nemusí založit pouze jednání statutárních orgánů, ale například též jednání zaměstnanců společnosti. Mezi naše právní služby v oblasti trestního práva proto patří i preventivní příprava proti vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby.

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Proč si vybrat právě nás?

Insolvence, insolvenční právo

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně spravujeme cca 500 insolvenčních řízení.

Trestní právo

Zajišťujeme komplexní právní pomoc fyzickým a právnickým osobám podezřelým ze spáchání trestného činu, obviněným i obžalovaným, ve všech fázích trestního řízení. Zaměřujeme se zejména na případy trestných činů proti majetku, trestných činů hospodářských a insolvenční delikty, tzv. trestné činy související s insolvenčním řízením.

Vymáhání pohledávek (dluhů)

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi. Pomáháme věřitelům již od roku 2008 a řešili jsme již tisíce pohledávek. Postaráme se i o Vaše pohledávky.

Firemní právní poradenství - firemní právník

Potřebujete mít vždy k dispozici stálý tým právníků na míru oboru vašeho podnikání? Chcete pravidelné právní služby, ale nechcete zaměstnávat vlastní firemní právníky? Pro podnikatele nabízíme profesionální právní servis spojený se standardním chodem vašeho podnikání v rámci zvýhodněných balíčků. Poskytneme Vám specialisty na konkrétní oblasti práva. Trvalá spolupráce, která se vyplatí.

Vaše práva bereme osobně