Vyberte stránku

Svěřenské fondy

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Svěřenské fondy přináší mnoho způsobů, jak spravovat, chránit a rozšiřovat svůj majetek bez rizik. Výhodou svěřenských fondů je skutečnost, že identita zakladatelů a beneficientů je skryta. Majetek vyčleněný do svěřenského fondu přestává být vlastnictvím zakladatele a je tak ochráněn před pokusy zcizení nebo před případnými věřiteli. Tím, že vlastník předá část majetku svěřenskému správci, přestává být vlastníkem tohoto vyčleněného majetku. Vyčleněný majetek pak nemá žádného vlastníka, ale pouze správce, který ve prospěch svěřenského fondu vykonává vlastnická práva. 

Výhody svěřenského fondu

 • Ochrana před věřiteli či nežádoucími dědici (lze tak obejít neopomenutelné dědice apod.)
 • Kontrola zakladatele nad fungováním svěřenského fondu, dokonce i po jeho smrti
 • Uspořádání majetkových vztahů podle vůle a podmínek zakladatele
 • Zakladatel může stanovit obmyšlenému podmínky, jež musí splnit, aby měl na majetek nárok (např. věk, dosažené vzdělání)
 • Řeší mezigenerační transfer majetku (nemovitosti, podíly ve firmách, movitý majetek, práva)
 • Zakladatel může u beneficientů zvolit mezi vlastnickým nárokem na majetek nebo pouze nárokem na výnosy plynoucí z majetku, který nadále zůstává ve svěřenského fondu
 • Ochrana majetku před dítětem, které vede nezřízený život
 • Ochrana majetku v pozůstalosti před věřiteli zadluženého potomka

Založení svěřenského fondu

Ke vzniku svěřenského fondu je třeba sepsání statutu. Statut je klíčový dokument každého svěřenského fondu a nesprávné nastavení statutu znamená nefunkčnost fondu do budoucna. Statut fondu tedy vyžaduje nejen znalost zákona, ale i praxi se zakládáním svěřenských fondů pro různé účely (např. řešení dědictví, nástupnictví, ochrana majetku před věřiteli). Po sepsání statutu je nutné, aby se svěřenský správce ujal správy svěřenského fondu, tímto je svěřenský fond tzv. zřízen. Poslední fází je pak samotný vznik svěřenského fondu, ke kterému dochází zápisem do evidence svěřenských fondů. Vše za vás zařídíme na základě advokátní plné moci (budete – li chtít), nemusíte nikam chodit ani ztrácet čas.

Svěřenský fond a role osob

Jakmile svěřenský fond vznikne, figurují v něm minimálně tři osoby. Osoba, která do svěřenského fondu vyčlenila svůj majetek je zakladatel. Ten zároveň také jmenuje správce fondu a beneficienta (obmyšleného, který bude mít právo na benefity ze svěřeneckého fondu).

Správce svěřenského fondu

Odpovědnost za správu majetku nese svěřenský správce. Tím se může stát jakýkoliv svéprávný a bezúhonný člověk, tedy nemusí se jednat o advokáta nebo člověka s právním nebo ekonomickým vzděláním. Správce je odpovědný za správu majetku ve svěřenském fondu a musí plnit veškeré povinnosti, které na něho z tohoto titulu dopadají. Svoje povinnosti musí plnit s „péčí řádného hospodáře“. Určený svěřenský správce vykonává plnou správu majetku, který byl do fondu vyčleněn. Zákon nevylučuje, aby byl totožný se zakladatelem nebo obmyšleným. 

Jaký majetek lze vložit do svěřenského fondu?

Do svěřenského fondu lze vložit jakýkoliv majetek (finanční prostředky, nemovitosti, podíly ve firmách, movitý majetek, práva, akcie, dluhopisy atd.). Do svěřenského fondu lze vkládat výše uvedený majetek nejen při vzniku, ale svěřenský fond může nabýt majetek i kdykoliv později, pokud není ve statutu svěřenského fondu stanoveno jinak. Mezi typy svěřenského fondu lze zařadit investiční svěřenský fond, rodinný svěřenský fond, diskreční svěřenský fond (široká pravomoc správce), ochranný svěřenský fond nebo bezúplatný svěřenský fond mezi živými (umožňuje získat výnosy z vyčleněného jmění, aniž by se tyto osoby staly jeho vlastníky – například čerpání nájmů, dividend, tantiém). 

Právní služby pro svěřenské fondy

 • Stanovení efektivní struktury
 • Svěřenský fond na míru, na základě plné moci
 • Příprava právní dokumentace
 • Profesionální správa
 • Účetní služby a daňové poradenství
 • Zajištění znaleckých posudků
 • Advokátní úschova dokumentů a peněz
 • Poradenství pro správce svěřenských fondů
V první fázi si společně projdeme všechny vstupy, definujeme konkrétní cíl a navrhneme varianty řešení. Budeme vám naslouchat. Nevíte jak dále postupovat? Kontaktujte nás.

Vaše práva bereme osobně