Vyberte stránku

GDPR, ochrana osobních údajů

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje poradenství v oblasti ochrany osobních údajů spojené s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR). GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů s cílem hájit co nejvíce práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

GDPR se tak týká všech všech společností a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data osob. Záměrem zákonodárců bylo dát evropským občanům větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. Proto GDPR zavádí vysoké pokuty za porušování pravidel a nařizuje zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů). Úkolem DPO bude dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Na společnosti, jejichž hlavní činnost spočívá v monitorování subjektů údajů (fyzických osob) nebo v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, se bude vztahovat další povinnost, a to jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office). Náplní funkce pověřence pro ochranu osobních údajů bude dohlížet na soulad činností těchto subjektů s Nařízením GDPR, komunikovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů a provádět interní činnosti, jako jsou vnitřní audity nebo školení.

Které údaje reguluje GDPR?

Vedle klasických údajů, které jsou obecně chápány jako osobní, sem patří i údaje technického rázu jako IP adresa nebo tzv. cookies, jako kategorie údajů hodné zvláštního zřetele GDPR definuje např. osobní údaje vypovídající o původu, politických názorech, náboženském či filozofickém vyznání, zdravotním stavu.

Pokuty dle GDPR

Vedle klasických údajů, které jsou obecně chápány jako osobní, sem patří i údaje technického rázu jako IP adresa nebo tzv. cookies, jako kategorie údajů hodné zvláštního zřetele GDPR definuje např. osobní údaje vypovídající o původu, politických názorech, náboženském či filozofickém vyznání, zdravotním stavu.

Naše advokátní kancelář Vám v souvislosti se zavedením GDPR nabízí:

  • úvodní konzultace s advokátem specializujícím se na GDPR zdarma
  • základní seznámení s GDPR a popis jednotlivých povinností plynoucích z tohoto předpisu,
  • informace o tom, jak správně nakládat s osobními údaji a zajistit soulad s GDPR
  • právní posouzení a analýza současného stavu a připravenosti na zavedení nařízení GDPR tzv. na míru klienta
  • revize smluv, interních směrnic, textace souhlasů získávaných od subjektů údajů a postupů klienta při zpracování osobních údajů v souladu s GDPR
  • příprava nové povinné dokumentace v souladu s GDPR
  • definování nových pravidel a postupů správného nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR
  • zajištění školení vedení či zaměstnanců o GDPR

Vaše práva bereme osobně