Vyberte stránku

Trestní odpovědnost právnických osob

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Trestní odpovědnost právnické osoby

Právnická osoba může být trestně odpovědná za jednání fyzických osob (jednatele, ředitele, prokuristy, vedoucího oddělení, zmocněnce apod.). Právnická osoba může být odsouzena i přesto, že viník není odsouzen, nebo není zjištěno, kdo trestný čin spáchal. Trestní odpovědnost právnické osoby přitom nemusí založit pouze jednání statutárních orgánů, ale například též jednání zaměstnanců společnosti. Mezi naše právní služby v oblasti trestního práva proto patří i preventivní příprava proti vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby. této oblasti dosahujeme včasnou a citlivou implementací preventivních opatření ochrany v nejvyšší možné míře, a to bez omezení na chod společnosti. Nabízíme rovněž přípravu podrobných analýz rizik na libovolné dílčí otázky.

Tresty za trestné činy právnických osob

Právnické osobě je možno uložit několik trestů – od zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek a zákaz přijetí dotací a subvencí, až po uveřejnění rozsudku ve veřejných sdělovacích prostředcích a zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. Peněžitý trest uložený právnické osobě může být vymáhán po členech statutárních či kontrolních orgánů.

Trestní odpovědnost v insolvenčním řízení

Trestného činu porušení povinnosti v insolvenčním řízení se dopustí ten, kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení. Trestného činu pletich v insolvenčním řízení se dopustí ten, kdo jako věřitel, nebo osoba, která věřiteli v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch. Trestného činu poškozování věřitele se dopustí ten, kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik. Trestného činu zvýhodnění věřitele se dopustí ten, kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou. Trestného činu způsobení úpadku se dopustí ten, do, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům, spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru, užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem, poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo ten, kdo byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový závazek nebo zřídí zástavu, ač ví, že je v úpadku, a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů.

Pro zastupování advokátem v oblasti trestního práva, včetně trestní odpovědnosti právnických osob nás neváhejte kontaktovat.

Vaše práva bereme osobně