Vyberte stránku

Výpověď/ukončení

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Rozvázání pracovního poměru

Pracovní právo je oblast, se kterou se každý za svůj život setká, ať již z důvodu uzavření pracovní smlouvy či vztahů založením z některou z dohod, tj. dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. Složitější se může projevit situace, kdy se rozvazuje pracovní poměr. Zákoník práce v § 48 vymezuje důvody, za jakých okolností může dojít k rozvázání pracovního poměru. Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době či ukončení doby, na kterou byl sjednán pracovní poměr. Smrt je též právní skutečnost směrující k rozvázání pracovního poměru. Ovšem musí se rozlišovat smrt zaměstnance, která vede vždy k rozvázání pracovního poměru, a smrt zaměstnavatele, která naopak nemusí automaticky způsobit zánik pracovněprávního poměru.

Rozvázaní pracovního poměru dohodou

Nejjednodušší způsob rozvázání pracovního poměru je dohodou obou stran pracovního poměru, tj. zaměstnance a zaměstnavatele. Pracovní poměr končí dnem, který nesmí být předcházet dni, v němž je dohoda podepsána. Zákoník práce pro rozvázání pracovního poměru dohodou vyžaduje písemnou formu. Pokud by strany nedodržely zákonem stanovenou formu, nezpůsobuje to automaticky neplatnost takového jednání, pokud jedna ze stran do dvou měsíců ke dni rozvázání pracovního poměru namítne u soudu neplatnost takového právního jednání.  

Přestože dohoda nemusí obsahovat důvod ukončení pracovního poměru, pro zaměstnance pokud pracovního poměr skončil z důvodu uvedených v § 52 písm. a) až d) náleží podle zákona odstupné a též se mu poskytne vyšší výměra podpory v nezaměstnanosti.

Rozvázání pracovního poměru výpovědí

Rozvázání pracovního poměru výpovědí je jednostranné právní jednání, které vyžaduje písemnou formu, jinak je takové jednání neplatné. Pro pracovní právo je charakteristická ochranná funkce, která se váže ke slabší straně, tj. zaměstnance. Z toho důvodu zákon přímo stanoví zaměstnavateli, za jakých podmínek může ukončit pracovní poměr výpovědí a jakým způsobem má zaměstnavatel doručovat výpověď zaměstnanci. Zaměstnavatel může podat výpověď v souladu s § 52 zákoníku práce a musí ji řádně zdůvodnit. Úprava v zákoníku práce podání výpovědí zaměstnancem je mnohem shovívavější, jelikož zaměstnanec může podat výpověď bez udání důvodu. Paragraf 334 vyžaduje, aby výpověď došla zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti. Nezastihne zaměstnavatel zaměstnance na pracovišti, § 334 odst. 2 vyjmenovává další možnosti doručování. Pokud zaměstnavatel nedoručí výpověď v souladu se zněním zákoníku práce, způsobuje to neplatnost právního jednání. Výpovědní doba pro obě strany činí dva měsíce, se souhlasem lze prodloužit. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Jestli zaměstnavatel doručil výpověď v půlce května, výpovědní doba běží od 1.6 a končí k 31.7. 

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité zrušení pracovního poměru může mít pro obě strany nežádoucí následky, proto zákon definuje pro obě strany, za jakých okolností mohou zrušit pracovní poměr. 

Zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr pouze tehdy pokud:

  1. byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
  2. porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr pouze tehdy pokud: 

  1. podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
  2. zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Institut zkušební doby slouží především k tomu, aby se obě strany mohli ověřit zda jim pracovněprávní vztah vyhovuje. Proto k ukončení pracovního poměru pouze postačí oznámení druhé straně o rozvázání pracovního poměru i bez udání důvodu. Zrušení pracovního poměru musí být v písemné formě nebo nevyvolává chtěné účinky. Pracovní poměr končí dnem doručení písemnosti, ovšem zaměstnavatel nesmí v prvních čtrnácti dnech rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem. 

Pokud se nacházíte v situaci, kde je potřeba vypořádat s danou problematikou, ať již jako zaměstnavatel či zaměstnanec, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS má bohaté zkušenosti s úpravou pracovněprávních vztahů.