Vyberte stránku

Insolvence Firmy

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Konkurs

Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v novém insolvenčním řízení se rozumí

  • konkurs,
  • reorganizace,
  • oddlužení a
  • zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů.

Po podrobné analýze Vám navrhneme nejvhodnější způsob řešení Vaší situace.

Dle § 244 Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.

Hrozící úpadek – možnost záchrany

Konkursní řízení bylo dle úpravy do roku 2008 možné zahájit až v okamžiku, kdy se dlužník ocitl v úpadku. Nový insolvenční zákon umožňuje dlužníku reagovat již v době, kdy úpadek teprve hrozí.

Lze-li důvodně předpokládat, že nebudete schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých dluhů (jste tedy v situaci hrozícího úpadku), můžete mj. sám „na sebe“ podat insolvenční návrh. Tímto včasným odborným zásahem – zvláště pokud budete spolupracovat od počátku se svými věřiteli a snažit se dojít s nimi k dohodě – se zvyšují šance na nelikvidační způsob řešení úpadku a také na jeho překonání.

Funkce insolvenčního správce

Insolvenční správce zejména dle § 246 vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.

Účinky prohlášení konkursu

Prohlášením konkursu se přerušuje likvidace právnické osoby, končí nucená správa. Další účinky prohlášení konkursu na Vaše podnikání (např. na společné jmění manželů, předkupní právo, nesplatné pohledávky, zástavní právo a další) s Vámi rádi probereme osobně.

Nepostačuje-li majetek dlužníka k úhradě nákladů konkursu, soud návrh na prohlášení konkursu zamítne pro nedostatek majetku a zároveň podá návrh na výmaz dlužníka z obchodního rejstříku.