Vyberte stránku

Obchodní & korporátní právo

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Právní služby v oblasti korporátního práva jsou stěžejním pilířem činnosti advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Korporátní právo jako součást obchodního práva řeší především zakládání, fungování a změny uvnitř korporací.

Řešíme

Valné hromady

Koncernové právo

Due diligence

Likvidace společnosti

Evidence skutečných majitelů

Fúze a akvizice

Nekalá soutěž

Finanční právo, daňové právo

Firemní právník

Advokátní kancelář svým klientům nabízí služby spočívající zejména v organizaci a řízení valných hromad, provádění změn v již založených společnostech, změny základního kapitálu, fúze či jiné přeměny nebo zajištění likvidace společností.

 • zakládání společností
  • návrhy zakládacích listin a smluv
  • zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění
  • řízení před rejstříkovým soudem
  • smlouvy pro členy statutárních orgánů
  • zřizování organizačních složek podniku (odštěpné závody)
 • prodej společností na klíč („ready-made“)
 • změny společností
  • převody obchodních podílů
  • valné hromady
  • změny ve společenstevních listinách
  • změny právní formy společnosti
  • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • převzetí společnosti
  • převody podílů
  • převody majetku
  • koupě podniků
  • právní due dilligence
 • fúze, akvizice společností
 • likvidace společností
 • vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a její přezkoumání, ovládací smlouva
 • corporate governance, poradenství při řízení společností (optimalizace struktury řízení a správy kapitálových společností, valné hromady, smlouvy o výkonu funkce, působnost představenstva a dozorčí rady)
 • ochrana práv společníků/akcionářů
 • účast v dozorčích radách (zastupování zájmů klienta v dozorčích orgánech společností – dohled na soulad podnikání s právními předpisy, compliance, corporate governance atd.)
 • zajištění komplexního nebo částečného právního servisu, v dohodnutých časových frekvencích též přímo v sídle klienta
 • investice na zelené louce (Greenfield Investment), obstarávání právních náležitostí pro úvodní fázi investice, při ověření územně právní regulace a právního statusu nemovitostí, akvizice pozemků, výstavbě výrobních závodů, financování investice a při vytvoření právního rámce pro vztahy společnosti a jejich zaměstnanců a manažerů
 • nekalá soutěž – klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí
 • e-commerce, reklama – právní poradenství v oblasti internetové reklamy, zasílání reklamních sdělení prostřednictvím e-mailů, tvorba a posuzování smluvních dokumentů (obchodních podmínek, objednávek, reklamačních řádů apod.), doménové jména

Zvlášť rozsáhlé znalosti a zkušenosti má advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS s poskytováním právních služeb zahraničním investorům v souvislosti se zahájením jejich podnikatelské činnosti na území České republiky, Slovenské republiky při dodržení zásady racionalizace nákladů.

 

FABIAN & PARTNERS v médiích 

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Proč si vybrat právě nás?

Insolvence, insolvenční právo

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně spravujeme cca 500 insolvenčních řízení.

Trestní právo

Zajišťujeme komplexní právní pomoc fyzickým a právnickým osobám podezřelým ze spáchání trestného činu, obviněným i obžalovaným, ve všech fázích trestního řízení. Zaměřujeme se zejména na případy trestných činů proti majetku, trestných činů hospodářských a insolvenční delikty, tzv. trestné činy související s insolvenčním řízením.

Vymáhání pohledávek (dluhů)

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi. Pomáháme věřitelům již od roku 2008 a řešili jsme již tisíce pohledávek. Postaráme se i o Vaše pohledávky.

Firemní právní poradenství - firemní právník

Potřebujete mít vždy k dispozici stálý tým právníků na míru oboru vašeho podnikání? Chcete pravidelné právní služby, ale nechcete zaměstnávat vlastní firemní právníky? Pro podnikatele nabízíme profesionální právní servis spojený se standardním chodem vašeho podnikání v rámci zvýhodněných balíčků. Poskytneme Vám specialisty na konkrétní oblasti práva. Trvalá spolupráce, která se vyplatí.

Vaše práva bereme osobně