Vyberte stránku

Soudní spory

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Soudní spory a zastupování

Ačkoli je naší primární snahou pomoci klientům vyřešit hrozící spory smírnou cestou, není toto možné aplikovat na všechny právní vztahy. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí zejména tyto služby:

  • zastupování klientů u soudů, rozhodčích soudů, zejména spory ze závazkových vztahů, spory o náhradu škody, spory o neplatnost valných hromad, pracovněprávní spory, nekalosoutěžní spory a spory z porušení práv k duševnímu vlastnictví, vymáhání pohledávek
  • jednání s druhou stranou o smíru
  • zastupování klientů v řízeních o řádných a mimořádných opravných prostředcích (včetně dovolání k Nejvyššímu soudu, kasační stížnosti k Nejvyššímu soudu, stížnosti k Ústavnímu soudu ČR)

Jednotliví specialisté jsou připraveni poskytovat právní služby taktéž v oblasti práva rodinného, a to např. při rozvodovém řízení, v oblasti výživného či práv dětí. Máme bohaté zkušenosti v jednání s protistranou s cílem smírného řešení věci, je-li to v dané situaci možné. Dále poskytujeme právní služby v exekučním řízení či při výkonu rozhodnutí před soudem.

Sporná agenda je klíčovým oborem, kterým se naše advokátní kancelář věnuje. Klientům nabízíme komplexní právní služby na nejvyšší úrovni při zastupování před soudy všech stupňů v jejich občanskoprávních, obchodněprávních i veřejnoprávních sporech všeho druhu.

Při řešení soudních sporů využíváme bohatých zkušeností a znalostí získaných vedením mnoha set soudních řízení. Důraz klademe na vysokou informovanost klienta o průběhu řešení jeho sporu a dále na zpětnou vazbu mezi námi a klientem. Samozřejmě zastupujeme klienty i při komunikaci se státními orgány, institucemi a dalšími subjekty.

V oblasti soudních sporů poskytujeme:

  • analýza sporu, zhodnocení skutkového stavu, postupů a rizik
  • sepis žalob, vyjádření, odvolání, návrhů na vydání předběžných opatření
  • zastupování klientů ve všech fázích soudního řízení, včetně případného exekučního řízení
  • zastupování klientů před státními orgány a dalšími institucemi
  • zastupování v rozhodčích řízeních a úkony s tím související
  • sepis dohod a smluv ohledně vypořádání sporných vztahů mezi klientem a protistranou (dohody o narovnání, notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti apod.)

 

Samozřejmostí je převzetí zastoupení v již probíhajících sporech.

Vaše práva bereme osobně