Home / Vymáhání pohledávek / Soudní vymáhání pohledávek / Směnečný platební rozkaz

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Směnečný platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz je forma uplatnění práva ve zjednodušeném řízení. Podmínkou pro samotnou realizaci směnečného platebního rozkazu je existence směnky. Na návrh žalobce soud poté vydá směnečný platební rozkaz, který doručí žalovanému. I v případě směnečného platebního rozkazu platí, že pokud žalovaný námitky nepodá, má směnečný platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku.


Směnečné řízení

Směnečné řízení u soudu je tedy pro věřitele rychlejší, než klasické soudní řízení. Neexistuje povinnost prokazovat vznik závazku, na jehož podkladě byla směnka vystavena. Směnečný platební rozkaz je oprávněn vydat samosoudce, a to bez nařízení jednání. Směnečný platební rozkaz musí být doručen do vlastních rukou žalovaného. Nepodaří-li se směnečný platební rozkaz doručit, zruší soud směnečný platební rozkaz, aniž by nařizoval jednání.

Důkazní břemeno je přeneseno v převážné části na žalovaného. Směnečné řízení je koncentrované a po uplynutí lhůty k podání námitek nelze uplatňovat již obranu, která nebyla v námitkách již uvedena, lze uvádět pouze nové skutečnosti významné pro posouzení důvodnosti obrany v námitkách řádně uplatněné.

Náležitosti směnky

Směnka musí obsahovat tyto následující údaje:

- označení listiny jako „směnka”, a to nejen v nadpisu, ale i ve vlastním textu listiny
- bezpodmínečný příkaz zaplatit částku specifikovanou ve směnce, bez vázanosti na jakoukoliv podmínku (např. dodání zboží, poskytnutí služby apod.)
- jméno toho, kdo má platit – výstavce nebo směnečník
- splatnost směnky
- místo, kde má být placeno a není-li uvedeno, pak je místem placení sídlo nebo bydliště směnečníka
- jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
- datum a místo vystavení směnky
- vlastnoruční podpis výstavce, umístěný po textem

Spolu s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu musí být předložena směnka v prvopise. Soud nevydá směnečný platební rozkaz, má-li pochybnosti o pravosti předložené směnečné listiny. Směnku před zahájením vymáhání pohledávky zkontrolujeme po právní stránce tak, aby byla bez problému vymahatelná (aby obsahovala všechny náležitosti), případně Vás na neplatnost směnky upozorníme.

Pokud potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Vymáhání pohledávek

Platební rozkaz

Exekuce

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem