Vyberte stránku

Směnečný platební rozkaz

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Směnečný platební rozkaz je forma uplatnění práva ve zjednodušeném řízení. Podmínkou pro samotnou realizaci směnečného platebního rozkazu je existence směnky. Na návrh žalobce soud poté vydá směnečný platební rozkaz, který doručí žalovanému. I v případě směnečného platebního rozkazu platí, že pokud žalovaný námitky nepodá, má směnečný platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku.

Směnečné řízení

Směnečné řízení u soudu je tedy pro věřitele rychlejší, než klasické soudní řízení. Neexistuje povinnost prokazovat vznik závazku, na jehož podkladě byla směnka vystavena. Směnečný platební rozkaz je oprávněn vydat samosoudce, a to bez nařízení jednání. Směnečný platební rozkaz musí být doručen do vlastních rukou žalovaného. Nepodaří-li se směnečný platební rozkaz doručit, zruší soud směnečný platební rozkaz, aniž by nařizoval jednání.

Důkazní břemeno je přeneseno v převážné části na žalovaného. Směnečné řízení je koncentrované a po uplynutí lhůty k podání námitek nelze uplatňovat již obranu, která nebyla v námitkách již uvedena, lze uvádět pouze nové skutečnosti významné pro posouzení důvodnosti obrany v námitkách řádně uplatněné.

Náležitosti směnky

Směnka musí obsahovat tyto následující údaje:

– označení listiny jako „směnka”, a to nejen v nadpisu, ale i ve vlastním textu listiny
– bezpodmínečný příkaz zaplatit částku specifikovanou ve směnce, bez vázanosti na jakoukoliv podmínku (např. dodání zboží, poskytnutí služby apod.)
– jméno toho, kdo má platit – výstavce nebo směnečník
– splatnost směnky
– místo, kde má být placeno a není-li uvedeno, pak je místem placení sídlo nebo bydliště směnečníka
– jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
– datum a místo vystavení směnky
– vlastnoruční podpis výstavce, umístěný po textem

Spolu s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu musí být předložena směnka v prvopise. Soud nevydá směnečný platební rozkaz, má-li pochybnosti o pravosti předložené směnečné listiny. Směnku před zahájením vymáhání pohledávky zkontrolujeme po právní stránce tak, aby byla bez problému vymahatelná (aby obsahovala všechny náležitosti), případně Vás na neplatnost směnky upozorníme.

Pokud potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. 

Vaše práva bereme osobně