Vyberte stránku

Due diligence

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Due Dilligence

Due diligence je označením pro finanční prověrku. Proces, kdy se prověřuje fyzická nebo právnická osoba před investicí, aby klient znal všechny relevantní informace ještě před investičním rozhodnutím. Nejčastěji se due diligence týká právnických osob před akvizicí či převzetím. Potencionální kupec by měl vždy před každým zásadním rozhodnutím znát všechny okolnosti, aby byl schopen posoudit související rizika. Cílem každé finanční prověrky je identifikace a vyhodnocení rizik, která jsou s prodejem či nákupem společnosti spojená a určení objektivní hodnoty pro vyhodnocení přiměřeného protiplnění.

Existuje mnoho druhů due diligence např. finanční, daňové, tržní, právní, technické, manažerské aj. Nejčastěji se o due diligence hovoří v kontextu finančním, kdy jde o ověření spolehlivosti informací předávaných prodávajícím kupujícímu týkající se financí, majetku, závazků apod. Také je velmi častá daňová due diligence, ta se objevuje v případech, kdy se prověřuje správné účetnictví, vyměření daně a postupy uplatňující nároky na odpočet. 

Výstupem finanční due diligence je soubor dokumentů poskytující klientovi ucelený obraz nabývané společnosti, na jehož základě bude možné odhadnout rizikovost transakce, budoucí vývoj a hodnotu společnosti. Prověrka může být velmi náročná finančně i personálně, zájemce by si měl předem ujasnit, co je pro něj a pro jeho investiční záměr nejdůležitější a na co by se měl nejvíce zaměřit. 

Prověření společnosti nespočívá pouze ve formálních kontrolách dokumentů, je třeba zkoumat celý vývoj společnosti, do které chce klient investovat, a jaké budou následky spojené s koupí. Jsou zkoumány úvěry, půjčky a smluvní podmínky, které by mohly být porušeny v souvislosti se změnou vedení. Dodavatelé, odběratelé a jejich závislost společnosti na nich nebo dotace a dotační podmínky pro čerpání finančních prostředků. To vše by mohlo v budoucnu ovlivnit peněžní tok společnosti a její konkurence schopnost. 

Každá transakce je specifická, proto potřebuje důkladnou a přesnou analýzu pro zhodnocení všech rizik ještě před koupí. Naše advokátní kancelář nabízí odborné právní služby v této oblasti. Klienti se na nás mohou obrátit v případech, že se dostanou do podobné situace ať již jako prodávající nebo kupující. Na základě našich odborných zkušeností komplexně zhodnotíme výhodnost transakce a provedeme Vás celým procesem.

Vaše práva bereme osobně