Vyberte stránku

Insolvenční právo

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Insolvenční právo je stěžejní specializací advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Insolvenční zákon zásadním způsobem mění právní prostředí, v němž se řeší situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí v souvislosti s insolvenčním řízením tyto služby:

  • vyjednávání s dlužníky (případně věřiteli)
  • poradenství v insolvenčním řízení a zastupování v incidenčních sporech
  • podávání návrhů na prohlášení insolvence
  • zastupování klienta ve věřitelských orgánech
  • poradenství klientům – dlužníkům ve všech fázích insolvenčního řízení včetně obrany před neoprávněným prohlášením insolvence (konkursu)
  • poradenství při reorganizaci
  • kapitalitaze pohledávek

Řešíme

Insolvence

Oddlužení podnikatelů

Řešení úpadku

Insolvenční správce

Spory v rámci insolvence

Preventivní restrukturalizace

Kdy je dlužník v úpadku?

  • Dlužník je podle insolvenčního zákona v úpadku, jestliže má více věřitelů, závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a ty není zároveň schopen splácet. Platební neschopností se rozumí stav, kdy dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek exekucí.
  • Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Povinnost řešit úpadek

V této souvislosti je třeba upozornit, že dlužník má podle nového insolvenčního zákona, pokud se nachází v úpadku, povinnost řešit předlužení své společnosti. Tuto povinnost mají osoby, které jsou oprávněny podat jménem dlužníka návrh na zahájení soudního řízení (tedy zejména statutární orgán společnosti – jednatel, představenstvo). Dlužník je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku (nebo se při náležité pečlivosti dozvědět měl). Pokud tak dlužník neučiní, odpovídá věřitelům za škodu, kterou tím způsobí, může vzniknout i trestně-právní odpovědnost.

Řešení krizových stavů a insolvence (úpadek) podniku zasahuje do více oborů, a proto je nejlepším řešením obrátit se na společnost, specializující se na tuto oblast. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS zpracovává tuto problematiku komplexně, ve spolupráci s odborníky, ne odděleně v každém oboru zvlášť.

FABIAN & PARTNERS v médiích 

 

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

15 let

Zastupujeme vaše zájmy

Proč si vybrat právě nás?

Insolvence, insolvenční právo

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně spravujeme cca 500 insolvenčních řízení.

Trestní právo

Zajišťujeme komplexní právní pomoc fyzickým a právnickým osobám podezřelým ze spáchání trestného činu, obviněným i obžalovaným, ve všech fázích trestního řízení. Zaměřujeme se zejména na případy trestných činů proti majetku, trestných činů hospodářských a insolvenční delikty, tzv. trestné činy související s insolvenčním řízením.

Vymáhání pohledávek (dluhů)

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi. Pomáháme věřitelům již od roku 2008 a řešili jsme již tisíce pohledávek. Postaráme se i o Vaše pohledávky.

Firemní právní poradenství - firemní právník

Potřebujete mít vždy k dispozici stálý tým právníků na míru oboru vašeho podnikání? Chcete pravidelné právní služby, ale nechcete zaměstnávat vlastní firemní právníky? Pro podnikatele nabízíme profesionální právní servis spojený se standardním chodem vašeho podnikání v rámci zvýhodněných balíčků. Poskytneme Vám specialisty na konkrétní oblasti práva. Trvalá spolupráce, která se vyplatí.

Vaše práva bereme osobně