Vyberte stránku

Přihláška pohledávky do insolvence

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Chcete-li zahájit insolvenční řízení na majetek Vašeho dlužníka, musíte podat insolvenční návrh a připojit přihlášku. Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají.

Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu.

Proč přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení?

Daň z příjmu –  k pohledávkám přihlášeným do insolvenčního řízení je možno tvořit až 100% opravné položky, tj. z pohledávky se stane daňově uznatelný náklad.

DPH – u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení  (musí být rozhodnuto o způsobu řešení úpadku) lze vystavit opravný daňový doklad na celou výši DPH u dané pohledávky – o tuto DPH se sníží daňová povinnost věřitele, tj. dostane ji od finančního úřadu.

Opravný doklad nemá vliv na výši pohledávky – je zachována ve výši vč. DPH. Snížení daňové povinnost se ale účtuje jako výnos.

Přihláška pohledávky – formulář

Přihlášku pohledávky lze podat pouze na předepsaném formuláři. Za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Insolvenční soud může sankcionovat nadhodnocení výše přihlášené pohledávky uložením povinnosti zaplatit ve prospěch majetkové podstaty částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převyšovala rozsah, ve kterém byla zajištěna. K takto přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani pokud byla přihlášena v jiném pořadí než v jakém měla být.

Naše advokátní a insolvenční kancelář pro Vás vypracuje potřebné přihlášky pohledávek a bude hájit Vaše zájmy ve věřitelském výboru a jednat s insolvenčním správcem či soudem.

Vaše práva bereme osobně