Vyberte stránku

Informace o zpracování osobních údajů GDPR

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Společnost FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., IČ 29363675, se sídlem Marešova 304/12, PSČ 602 00, Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 75482 (dále jen „advokátní kancelář“) plně respektuje zásady ochrany osobních údajů svých klientů a v souladu s platnými právními předpisy níže informuje své klienty, jakožto subjekty osobních údajů o jejich právech, důvodech zpracování a další podstatné informace týkající se zpracování osobních údajů. Ochrana a bezpečnost osobních údajů našich klientů je pro nás prioritou.

Advokátní kancelář se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

Pokud se jakákoli část tohoto dokumentu bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, je možné obrátit se na naši emailovou adresu: info@fabianpartners.cz.

1. Rozsah zpracování osobních údajů.

Zpracování Vašich osobních údajů advokátní kanceláří může být realizováno v návaznosti na některou z těchto skutečností:
 Vaše údaje zpracováváme v důsledku vzájemné telefonické či e-mailové komunikace,
 Vaše údaje zpracováváme v průběhu trvání smluvního vztahu,
 Vaše údaje zpracováváme při plnění právních povinností advokátní kanceláře,
 Vaše údaje zpracováváme, jelikož je to nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů advokátní kanceláře.

Kontaktujete-li nás se svým požadavkem prostřednictvím našich webových stránek, můžete být vyzváni ke sdělení osobních údajů o Vás, Vaší společnosti či jiném subjektu, ke kterému Váš požadavek směřuje. Mezi tyto údaje patří především:
 Vaše jméno a příjmení/název Vaší společnosti,
 Vaše adresa bydliště/sídlo společnosti,
 IČ,
 kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa.

  1. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.

Vaše osobní údaje advokátní kancelář zpracovává pro některý z těchto účelů:

 sjednání smlouvy a plnění ze smlouvy vyplývající – v případě naší advokátní kanceláře se jedná o smlouvu o poskytování právních služeb vč. faktického plnění požadavku klienta v souladu s příslušnými právními předpisy, dále se může jednat o smluvní vztahy s našimi obchodními partnery, pracovní smlouvy s našimi zaměstnanci,
 plnění právních povinností advokátní kanceláře – jedná se zejména o plnění povinností, které naší advokátní kanceláři v souvislosti s poskytováním právních služeb plynou z právních předpisů (zákon o advokacii, stavovské předpisy, daňové a účetní zákony, apod.),
 ochrana oprávněných zájmů advokátní kanceláře – ochrana práv a oprávněných zájmů naší kanceláře,
 ochrana oprávněného zájmu třetích subjektů – jedná se zejména o ochranu práv našich klientů.

Osobní údaje našich klientů užíváme k tomu, abychom klienty mohli ve věci jejich požadavku kontaktovat nazpět a vyřídit tak jejich požadavek, případně pro účely plnění z uzavřené smlouvy. Bez poskytnutí údajů není možné smluvní vztah uzavřít ani z něj plnit, tj. v takovém případě nejsme povinni odpovědět na Váš požadavek.

3. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje klientů zpracovává advokátní kancelář pouze po dobu, po kterou svým klientům poskytuje právní služby nebo po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává advokátní kancelář osobní údaje klientů po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty, atd. a také po dobu trvání obecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.

Advokátní kancelář se při uchování osobních údajů klientů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je advokátní kancelář povinna nebo oprávněna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

4. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

Osobní údaje klientů jsou zpřístupněny pouze našim oprávněným zaměstnancům, případně spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů, se kterými má advokátní kancelář uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, tito zpracovatelé jsou v rámci ochrany osobních údajů vázáni stejně jako advokátní kancelář, případně jiným správcům, avšak jen v míře nezbytné pro naplnění daného účelu zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

5. Jaká jsou práva klientů advokátní kanceláře v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

a) Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů

  1. Každý klient, jakožto subjekt zpracování osobních údajů, má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Naše právní kancelář se také specializuje na vymáhání dluhů a oddlužení.

Proč si vybrat právě nás?

Insolvence, insolvenční právo

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně spravujeme cca 500 insolvenčních řízení.

Trestní právo

Zajišťujeme komplexní právní pomoc fyzickým a právnickým osobám podezřelým ze spáchání trestného činu, obviněným i obžalovaným, ve všech fázích trestního řízení. Zaměřujeme se zejména na případy trestných činů proti majetku, trestných činů hospodářských a insolvenční delikty, tzv. trestné činy související s insolvenčním řízením.

Vymáhání pohledávek (dluhů)

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi. Pomáháme věřitelům již od roku 2008 a řešili jsme již tisíce pohledávek. Postaráme se i o Vaše pohledávky.

Firemní právní poradenství - firemní právník

Potřebujete mít vždy k dispozici stálý tým právníků na míru oboru vašeho podnikání? Chcete pravidelné právní služby, ale nechcete zaměstnávat vlastní firemní právníky? Pro podnikatele nabízíme profesionální právní servis spojený se standardním chodem vašeho podnikání v rámci zvýhodněných balíčků. Poskytneme Vám specialisty na konkrétní oblasti práva. Trvalá spolupráce, která se vyplatí.

Vaše práva bereme osobně