Vyberte stránku

Spory v rámci insolvence

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Incidenční spory v insolvenčním řízení

Kromě činnosti insolvenčního správce se zabýváme zastupováním v insolvenčních řízeních, v incidenčních a excindačních sporech. Přihlášené pohledávky přezkoumá insolvenční správce z pohledu pravosti, výše a pořadí. Pro jednání o incidenčních sporech neplatí ustanovení o jednání v insolvenčním řízení, přiměřeně se použijí ustanovení občanského soudního řádu. Pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.

Kromě insolvenčního správce náleží právo popřít pohledávku i věřiteli. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky.

Mezi incidenční spory patří:

  • spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek
  • spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení
  • spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela spory na základě odpůrčí žaloby
  • spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností insolvenčním správcem

 

Pokud se Vám stalo, že insolvenční správce či jiný věřitel popřel pravost, výši nebo pořadí Vaší pohledávky za úpadcem, neváhejte se na nás obrátit. Podáme za Vás žalobu na určení pravosti nebo výše pohledávky a bude Vás v takovém incidenčním řízení zastupovat.

Vaše práva bereme osobně