Vyberte stránku

Evidence skutečných majitelů

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Dne 1. 6. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy a slouží k evidování informací o tzv. skutečných majitelích. Doposud se jednalo dle předcházející právní úpravy o neveřejnou evidenci, což se však s novým zákonem mění, a nyní již budou informace o jménu, datu narození, státu bydliště a státním občanství skutečného majitele zároveň s údaji o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele veřejně dostupné pro kohokoliv.

Kdo je dle nového zákona skutečným majitelem?

Skutečným majitelem nový zákon rozumí každou fyzickou osobu, která je koncovým příjemcem (má přímo či nepřímo podstatnou část z celkového majetkového prospěchu právnické osoby a tento prospěch dále nepředává) nebo osobou s koncovým vlivem (může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě). Zjednodušeně je tedy skutečným majitelem osoba, která má z právnické osoby významné příjmy nebo má významný vliv na fungování právnické osoby.

Zákon zároveň stanovuje pro ujasnění těchto pojmů pravidla, kdy obecně koncovým příjemcem právnické osoby je každá osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu a tento prospěch dále nepředává. U obchodní korporace pak zákon upřesňuje definice jako každou osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace větší než 25 % a tento podíl na prospěchu dále nepředává.

Automatický průpis skutečných majitelů

Pokud jste skutečné majitele právnické osoby doposud do evidence nezapsali, možná se na vás bude vztahovat tzv. automatický průpis údajů. S účinností nového zákona, tedy s nástupem června, se totiž do veřejné evidence automaticky přepíšou údaje o skutečných majitelích v případě, kdy tyto jasně vyplývají z obchodního rejstříku – tedy například u společností s ručením omezeným s fyzickou osobou jako jediným společníkem.

Sankce/pokuty za nesplnění evidenční povinnosti

Evidenční povinnost však nepřináší nový zákon. Tato již trvá i aktuálně, nicméně doposud v právních předpisech chyběli sankce za její nesplnění a povinnost tak byla nevymahatelná. To se však s novým zákonem mění. Při absenci zápisu společnosti do evidence po 1. 6. 2021 může být evidující osobě uložena pokuta až do výše 500.000 Kč. Pokuta může být zároveň také udělena přímo tomu, kdo svou nesoučinností nesrovnalost způsobil.

Kromě pokuty však zákon upravuje i další negativní následky, kterým byste měli věnovat pozornost. Nezapsanému skutečnému majiteli obchodní korporace nebude možné vyplatit zisk (a pokud přes tento zákaz k vyplacení dojde, půjde o porušení péče řádného hospodáře statutárním orgánem a může dojít k bezdůvodnému obohacení). Stejně tak nebude moci nezapsaný skutečný majitel uplatňovat svá hlasovací práva (v případě přijetí usnesení hlasy nezaevidovaného skutečného majitele hrozí zneplatnění usnesení). Nesplnění evidenční povinnosti tak doporučujeme neriskovat.

Pokud jste doposud skutečné majitele společnosti nezapsali a nejste si jisti, zda se vaší společnosti bude týkat automatický průpis, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese info@fabianpartners.cz, kdy vám rádi pomůžeme se zápisem do evidence.

Vaše práva bereme osobně