Vyberte stránku

Likvidace – s dluhy

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Likvidace společností (firem)

Cílem likvidace je, aby byly dle platných předpisů vypořádány všechny majetkoprávní vztahy vůči věřitelům, dlužníkům, státní správě, zaměstnancům a dále snaha o dosažení právně a zákonně čistého ukončení podnikatelských aktivit účetní jednotky.

Likvidace je jedna z forem zrušení společnosti, která bývá mylně spojována s neschopností nebo neúspěchem v podnikání. Podnik však může být úspěšně zlikvidován i tehdy, jestliže žádné problémy nemá, a výnos z likvidace může být pro vlastníky zajímavější než pokračování v podnikání. Při úspěšné likvidaci společnosti bývá dosaženo i likvidačního zůstatku, který je posléze rozdělen společníkům nebo akcionářům. Dosáhnout likvidační zůstatek u společností, které vstoupí do likvidace příliš pozdě, bývá mnohdy velice obtížné a většinou i nemožné.

Cílem likvidace firmy je tedy vypořádání majetkových poměrů zanikajícího podnikatelského subjektu a to bez právního nástupce až po výmaz z obchodního rejstříku.

Pro likvidovanou společnost zajistíme:

 • analýzu stavu společnosti
 • zajištění valné hromady společnosti (včetně účasti notáře nebo na základě plné moci)
 • zajištění osoby likvidátora
 • likvidaci společnosti prostřednictvím likvidátora
 • dražbu majetku likvidované společnosti
 • výmaz společnosti z obchodního rejstříku

Likvidátor společnosti

Likvidaci podniku může podle zákona provádět pouze likvidátor. Postup likvidace podniku vyplývá podle zákona a může jej provádět pouze likvidátor. Tím je osoba, na niž přechází působnost statutárního orgánu v rozsahu omezeném na likvidaci společnosti.

Obsah práce likvidátora se dá specifikovat do následujících kroků:

 • oznámení a zveřejnění vstupu společnosti do likvidace, přechod pravomocí na likvidátora a registrace likvidace i likvidátora v obchodním rejstříku; společnost označuje název firmy spolu s dovětkem „v likvidaci“
 • k datu likvidace je sestavována mimořádná účetní závěrka, která předchází den vstupu do likvidace, ke kterému likvidátor sestavuje tzv. zahajovací likvidační rozvahu
 • sestavení zahajovací likvidační účetní závěrky
 • soupis aktiv a pasiv s akcentem na položky neobsažené v rozvaze
 • sestavení rozpočtu a plánu likvidace
 • řešení pracovněprávních záležitostí
 • jednání s úřady a bankami
 • jednání s obchodními partnery, úpravy, resp. dodatky ke smlouvám
 • prodej majetku (veřejná dražba, veřejná soutěž, přímý prodej, apod.)
 • likvidace pohledávek (odkupem nebo cestou upomínek, osobního jednání apod.)
 • vypořádání odvodů, daní a poplatků
 • splácení úvěrů a vypořádání ostatních věřitelů
 • předložení zprávy o průběhu likvidace v okamžiku, kdy jsou uhrazeny veškeré závazky likvidované společnosti a zbývá pouze likvidační zůstatek
 • návrh rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky a předložení návrhu ke schválení společníkům; k témuž dni je sestavována likvidátorem mimořádná účetní závěrka
 • zpracování zprávy o průběhu likvidace a návrh rozdělení likvidačního zůstatku včetně případného zdanění; likvidátor sestavuje seznam společníků a vyplácí likvidační zůstatek
 • společnost končí výmazem z obchodního rejstříku, likvidátor o něj musí požádat do 30 dnů od skončení likvidace; k tomuto dni sestavuje také konečnou účetní závěrku, která tvoří součást přílohy k žádosti o výmaz z obchodního rejstříku

 

Rádi pro Vás zajistíme likvidaci společnosti na klíč, a to včetně osoby likvidátora. Likvidace společnosti tedy může proběhnout i bez účasti klienta v ČR.