Vyberte stránku

Pracovní smlouva

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Pracovní smlouva

Potřebujete sepsat pracovní smlouvu, ale stále máte pochybnosti, co vše by mělo být obsaženo v pracovní smlouvě? Neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. Naše advokátní kancelář Vám pomůže na míru sepsat pracovní smlouvu, aby obsahovala veškeré náležitosti v souladu se zákoníkem práce a s Vašimi požadavky. 

Pojďme si přiblížit náležitosti, bez kterých by pracovní smlouva nevnikla.  

Pracovní smlouva (dále jen „smlouva”) je dvojstranné právní jednání, tudíž vyžaduje souhlas obou stran. Pokud jste zaměstnanec, doporučujeme si smlouvu vzít domů a v klidu si ji projít. Pokud máte pochybnosti o smlouvě či nerozumíte některým ustanovením, je vhodné poradit se s advokátem. 

Zákoník práce vyžaduje písemnou formu pracovní smlouvy. Pokud však zaměstnanec nastoupí do práce podle ústně sjednané dohody, neznamená to automaticky rozpor se zákoníkem práce, neboť dojde k zahojení formy po nástupu zaměstnance do práce. Tuto možnost velmi nedoporučuje, přestože podle soukromého práva dojde k zahojení právního jednání, podle veřejného práva je takové jednání nezákonné a může finančně postihnout obě strany. 

Pracovní smlouva podle § 34 zákoníku práce musí obsahovat:

  1. druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
  2. místo nebo místa výkonu práce
  3. den nástupu do práce

Druh práce může být široce nebo úžeji vymezen. Hlavní podstatou druhu práce je, aby zaměstnanec vykonával práci, jen v souladu s jeho vymezením a zamezil zaměstnavateli podle libosti přidělovat zaměstnanci práci. Za určitých okolností je možné, aby zaměstnanec vykonával i práci mimo sjednaný druh. Zákon povoluje možnost si sjednat i více druhů práce, avšak ve stanovené míře, neboť mnohost druhů práce by mohla vyvolat podezření obcházení zákona.  

Sjednání pracovního místa má velmi důležitý význam v pracovní smlouvě, neboť předurčuje, kde bude zaměstnanec vykonávat svoji práci. Zákon ponechává na stranách, jak specifičtí budou. Mohou si ujednat místo úžeji jako např. výkon práce na pracovišti nebo naopak široce např. Jihomoravský kraj či Česká republika. Zaměstnanec by danou možnost měl velmi zvážit. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance pracující na konkrétním pracovišti pouze se s jeho souhlasem. Pokud je sjednané místo široce např. Česká republika může zaměstnavatel vyslat zaměstnance vykonávat svoji práci po celé České republice.

Za den nástupu do práce se považuje den uvedený ve smlouvě. 

Ve smlouvě si lze sjednat i zkušební dobu, která nesmí činit více jak než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, u vedoucích zaměstnanců je zkušební doba prodloužena na 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. 

V pracovní smlouvě si lze upravit i jiná práva a povinnosti stran, jako je mzda, pracovní doba, práva a povinnosti zaměstnance, čerpání dovolené a jiné. Přestože tyhle náležitosti nemusí být uvedeny ve smlouvě, bývají velmi často obsaženy v  interní směrnici či kolektivní smlouvě, které naše advokátní kancelář v minulosti sepisovala.