Vyberte stránku

Compliance a regulatorika

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Oblast firemní compliance je čím dál důležitější pro podnikání všech společností. Podstata pojmu compliance spočívá v tom, že podnikatel uvede své podnikání do souladu se zákonnými regulacemi, aby se tak vyhnul případným sankcím ze strany státu nebo reputačným rizikům. Máme zkušenosti se zaváděním compliance v nejrůznějších oblastech, od ochrany osobních údajů přes výrobu a prodej až po rozsáhlé programy protikorupční compliance.

Vhodný compliance program navíc umožní společnosti vyvinit se z trestní odpovědnosti za trestný čin nebo dosáhnout upuštění od výkonu zbytku uloženého trestu.

Regulatorika

V oblasti regulatoriky zajišťujeme soulad s právními předpisy (GDPR, soutěžní právo, ochrana spotřebitele, telekomunikace, e-commerce). Služby často poskytujeme v rámci komplexního právního poradenství. Oblast regulatoriky se přirozeně prolíná všemi právními oblastmi, a proto klientům pomáháme po právní stránce již při samotném nastavení jejich vnitřních procesů.

Proč řešit compliance?

1. Reputační riziko
Sankce vás nemusí postihnout, ale informace o selhání se šíří mezi zaměstnanci, klienty i potenciálními klienty. Selhání tedy může ovlivnit chování a postoj zaměstnanců a klientů k vašemu podnikání. Od nepříznivých následků vás může dělit jen podnět zákazníka, zaměstnace nebo náhodná kontrola ze strany kontrolního orgánu.

2. Právní riziko
Všechny podnikatelské činnosti mohou být kontrolované kontrolním orgánem. Jinak řečeno, stát vstupuje do vašeho podnikání a kontroluje jeho výkon. Účinným compliance programem lze prokázat, že členové jejích orgánů vynaložili očekávatelné úsilí pro odvrácení negativních dopadů rizik, kterým společnost čelí, jinými slovy, compliance je nezbytnou součástí péče řádného hospodáře. Pokud zanedbáte dodržování právních norem, kontrolní orgán uloží pokutu a současně stanoví dodatečnou lhůtu abyste zajistili soulad vašich činností s normami.

Compliance praxe advokátní kanceláře:

  • AML Regulace – Anti-Money Laundering – Předcházení legalizace příjmů z trestné činnosti nebo tzv. praní špinavých peněz
  • Ochrana spotřebitele a regulace spotřebitelských vztahů a odpovědnosti za vady (Consumer compliance)
  • Interní pravidla a kodexy
  • E-commerce – elektronický obchod, eshopy, obchodní podmínky
  • Ochrana osobních údajů, GDPR
  • Stahování nebezpečných výrobků z trhu
  • Waste management
  • Směrnice EU (zejména Omnibus)
  • Školení pro management i zaměstnance v oblasti compliance
  • Regulace v oblasti pracovního práva, BOZP

Právní monitoring

Pro klienty provádíme monitoring právních předpisů a důležitých rozhodnutí v relevantních oblastech. Součástí tohoto monitoringu jsou i evropské právní předpisy, a to včetně monitoringu implementace evropských směrnic do českého právního řádu. Jestliže chcete zůstat stále v obraze a udržet si přehled o legislativním vývoji, objednejte si službu monitoringu legislativy. Budete mít jistotu, že vás nic nepřekvapí a na změny se připravíte předem.

Jsme připraveni pro Vás naleznout nejvhodnější řešení v jakékoli situaci, ať už se jedná o přípravu na audit, rychlé jednání v případě neohlášených kontrol (ČOI apod.), nebo o posílení a udržování compliance programu v rámci společnosti. Nenechávejte své podnikání náhodě.

epravo.cz
Compliance program v souvislosti s péčí řádného hospodáře

Celý článek si můžete přečíst zde  

Vaše práva bereme osobně