Vyberte stránku

Likvidace společnosti

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Domů 9 Likvidace společnosti

Likvidace společností (firem)

Cílem likvidace je, aby byly dle platných předpisů vypořádány všechny majetkoprávní vztahy vůči věřitelům, dlužníkům, státní správě, zaměstnancům a dále snaha o dosažení právně a zákonně čistého ukončení podnikatelských aktivit účetní jednotky.

Likvidace je jedna z forem zrušení společnosti, která bývá mylně spojována s neschopností nebo neúspěchem v podnikání. Podnik však může být úspěšně zlikvidován i tehdy, jestliže žádné problémy nemá, a výnos z likvidace může být pro vlastníky zajímavější než pokračování v podnikání. Při úspěšné likvidaci společnosti bývá dosaženo i likvidačního zůstatku, který je posléze rozdělen společníkům nebo akcionářům. Dosáhnout likvidační zůstatek u společností, které vstoupí do likvidace příliš pozdě, bývá mnohdy velice obtížné a většinou i nemožné.

Cílem likvidace firmy je tedy vypořádání majetkových poměrů zanikajícího podnikatelského subjektu a to bez právního nástupce až po výmaz z obchodního rejstříku.
Pro likvidovanou společnost zajistíme:

 • analýzu stavu společnosti
 • zajištění valné hromady společnosti (včetně účasti notáře nebo na základě plné moci)
 • zajištění osoby likvidátora
 • likvidaci společnosti prostřednictvím likvidátora
 • dražbu majetku likvidované společnosti
 • výmaz společnosti z obchodního rejstříku

Likvidátor společnosti

Likvidaci podniku může podle zákona provádět pouze likvidátor. Postup likvidace podniku vyplývá podle zákona a může jej provádět pouze likvidátor. Tím je osoba, na niž přechází působnost statutárního orgánu v rozsahu omezeném na likvidaci společnosti.

Obsah práce likvidátora se dá specifikovat do následujících kroků:

 • oznámení a zveřejnění vstupu společnosti do likvidace, přechod pravomocí na likvidátora a registrace likvidace i likvidátora v obchodním rejstříku; společnost označuje název firmy spolu s dovětkem „v likvidaci“
 • k datu likvidace je sestavována mimořádná účetní závěrka, která předchází den vstupu do likvidace, ke kterému likvidátor sestavuje tzv. zahajovací likvidační rozvahu
 • sestavení zahajovací likvidační účetní závěrky
 • soupis aktiv a pasiv s akcentem na položky neobsažené v rozvaze
 • sestavení rozpočtu a plánu likvidace
 • řešení pracovněprávních záležitostí
 • jednání s úřady a bankami
 • jednání s obchodními partnery, úpravy, resp. dodatky ke smlouvám
 • prodej majetku (veřejná dražba, veřejná soutěž, přímý prodej, apod.)
 • likvidace pohledávek (odkupem nebo cestou upomínek, osobního jednání apod.)
 • vypořádání odvodů, daní a poplatků
 • splácení úvěrů a vypořádání ostatních věřitelů
 • předložení zprávy o průběhu likvidace v okamžiku, kdy jsou uhrazeny veškeré závazky likvidované společnosti a zbývá pouze likvidační zůstatek
 • návrh rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky a předložení návrhu ke schválení společníkům; k témuž dni je sestavována likvidátorem mimořádná účetní závěrka
 • zpracování zprávy o průběhu likvidace a návrh rozdělení likvidačního zůstatku včetně případného zdanění; likvidátor sestavuje seznam společníků a vyplácí likvidační zůstatek
 • společnost končí výmazem z obchodního rejstříku, likvidátor o něj musí požádat do 30 dnů od skončení likvidace; k tomuto dni sestavuje také konečnou účetní závěrku, která tvoří součást přílohy k žádosti o výmaz z obchodního rejstříku

Rádi pro Vás zajistíme likvidaci společnosti na klíč, a to včetně osoby likvidátora. Likvidace společnosti tedy může proběhnout i bez účasti klienta v ČR.

Vaše práva bereme osobně