Vyberte stránku

Opravné prostředky

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Opravné prostředky v trestním právu

V trestím právu opravné prostředky dělíme na řádné a mimořádné. Řádné opravné prostředky jsou takové, které můžeme podat proti nepravomocným rozhodnutím soudu, jsou jimi usnesení a odvolání. Specifickým případem je pak odpor, který směřuje pouze proti trestnímu příkazu. Mimořádné opravné prostředky směřují proti pravomocným rozhodnutím v případech, kde potencionálně došlo k závažnému pochybení v řízení, které narušuje správnost a spravedlivost rozhodování. 

Řádné opravné prostředky

Prvním řádným opravným prostředkem je odvolání, může být podáno proti každému rozsudku prvního stupně. Podává se u soudu prvního stupně, který rozsudek vydal, do 8 dnů od doručení opisu rozsudku. Účinkem je, že je odkládá právní moc a vykonatelnost rozsudku a o případu bude rozhodovat nadřízený soud soudu prvního stupně. V odvolání je třeba uvést důvody, ve kterých oprávněná osoba spatřuje vady a těmito důvody je následně nadřízený soud vázán. Oprávněni podat odvolání jsou státní zástupce (ve prospěch i neprospěch obžalovaného), obžalovaný (pouze ve svůj prospěch a k výrokům, jež se ho týkají), příbuzní obžalovaného (příbuzní v pokolení přímém, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh), zúčastněná osoba a poškozený (obě osoby jsou oprávněny podat odvolání pouze do výroku týkající se jich). 

Druhým řádným opravným prostředkem je stížnost, ta směřuje proti usnesení orgánů činných v trestním řízení. Je přípustná prosti všem úkonům policejního orgánu, dále zákon vymezuje případy, kdy je možné podat stížnost proti usnesením státního zástupce a soudu. Stížnost se vždy podává u orgánu, proti jehož unesení směřuje, do 3 dnů od doručení. Stížnost dále projedná orgán nadřízený orgánu, proti jemuž stížnost směřuje, a má odkladný účinek právní moci v případech, kde to zákon stanovuje. Jako odvolání je třeba stížnost odůvodnit. 

Posledním řádným opravným prostředkem je odpor, který je velmi specifický v tom, že ruší trestní příkaz v celém rozsahu a případ bude projednám v hlavním líčení. Odpor se podává u soudu, který trestní příkaz vydal, ve lhůtě 8 dnů od jeho doručení a není jej třeba odůvodňovat. 

Mimořádné opravné prostředky

Jsou jimi dovolání, stížnost pro porušení zákona a obnova řízení. Dovolání lze podat v případech, kde řízení obsahovalo závažné skutkové nebo právní vady. Není přípustné proti rozhodnutí soudu prvního stupně nebo proti rozhodnutí jiného orgánu než soudu. Dovolání může podat oprávněná osoba pouze prostřednictvím právního zástupce. Dovolání se podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje a pouze z důvodů vymezených v § 265b zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád. Dovolání nemá ze zákona odkladný účinek. 

Stížnost pro porušení zákona slouží k nápravě vadného postupu řízení nebo je-li uložený trest ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti trestného činu, poměrům pachatele nebo jestliže je uložený druh trestu ve zřejmém rozporu s účelem trestu. Jedinou oprávněnou osobou podat stížnost pro porušení zákona je ministr spravedlnosti. 

Posledním mimořádným opravným prostředkem je obnova řízení, která připadá v úvahu v situacích, kdy vyšly najevo skutečnosti nebo důkazy dříve neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit jiné rozhodnutí ve věci a specifické důvody uvedené v zákoně. Lhůta pro prodání návrhu na obnovu řízení není stanovena, ale platí časové omezení v případě, že směřuje v neprospěch obviněného. 

Ať již řešíte cokoliv spojeného s problematikou trestního práva, neváhejte se na nás obrátit. Jsme advokátní kancelář s mnohaletou zkušeností v oboru, rádi Vám pomůžeme se sepsáním opravného prostředku, právním zastoupením či odbornou konzultací.

Vaše práva bereme osobně