Vyberte stránku

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Pohledávky se také snažíme vymoci mimosoudně, aby náš klient obdržel své peníze co nejdříve zpět a následně se vyhnul soudnímu řízení. V tomto případě dlužníkům zasíláme předžalobní oznámení převzetí právního zastoupení a výzvu k uhrazení dlužné částky. Tato výzva ze strany advokátní kanceláře má často větší váhu než samotné upomínání ze strany klienta jako věřitele. Dlužník je zároveň ve výzvě upozorněn, že v případě nezaplacení bude případ řešen v soudním, popř. rozhodčím řízení.

Dlužníky kontaktujeme i telefonicky, je-li to možné a snažíme se je přesvědčit k zaplacení pohledávky. Nemá-li dlužník dostatek prostředků k zaplacení celého dluhu, jsme schopni s ním sjednat Vaším jménem splátkový kalendář s rozhodčí doložkou, či jiný způsob zajištění. Splátkový kalendář je vždy sjednán s ujednáním ztráty výhody splátek pro případ prodlení dlužníka s jednou splátkou. V takovém případě se splátkový kalendář ruší a dlužník je povinen zaplatit celou dlužnou částku najednou. Náklady právního zastoupení, které lze požadovat po dlužníkovi vznikají až podáním žaloby, tzn. v případě mimosoudního vymáhání nese náklady v plné míře věřitel a je nutné předem domluvit podmínky mimosoudního vymáhání (např. procentem z vymožené částky). Neuhradí-li dlužník svůj dluh, celou věc začneme řešit v soudním či rozhodčím řízení. Pokud bude vůči dlužníku zahájeno insolvenční řízení (prohlášen úpadek), přihlásíme Vaši pohledávku do insolvenčního řízení.

Trestní oznámení a náhrada škody

S odkazem na trestní zákoník, při vymáhání pohledávek prověřujeme, zda svým jednáním dlužník nenaplnil skutkovou podstatu, (např. pro trestný čin zpronevěra, podvod, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, atd). Po domluvě s klientem podáváme trestní oznámení.

O stavu vymáhání pohledávky Vás bude naše advokátní kancelář pravidelně informovat.

Vaše práva bereme osobně