Home / Koronavirus právní poradna / Vymáhání pohledávek, náhrady škody, ušlého zisku

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Vymáhání pohledávek, náhrady škody, ušlého zisku v důsledku koronaviru 2020

Náhrada škody a ušlého zisku v důsledku koronaviru

Po České republice lze požadovat za určitých konkrétních podmínek náhradu škody a ušlého zisku z důvodu koronaviru. Podle českého krizového zákona je stát povinen nahradit škodu (včetně ušlého zisku) způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními prováděnými podle tohoto zákona. Toto lze s tvrdit pro škodu vzniklou březnu 2020, cca od začátku dubna jsou krizová opatření nikoliv podle krizového zákona, ale podle zákona o veřejném zdraví, podle kterého jsou nároky na náhradu škody a ušlého zisku vůči státu hůře vymahatelné. Aktuální vývoj pro Vás samozřejmě naše advokátní kancelář neustále sleduje.

Odpovědnosti státu za škodu je možné se domáhat, jsou-li splněny tyto předpoklady:

provedení krizového opatření,
vznik škody, a
příčinná souvislost mezi krizovým opatřením a vznikem škody.

Stát se může odpovědnosti zprostit pouze pokud prokáže, že si poškozený způsobil škodu sám.

Škoda musí být uplatněna v zákonem stanovené lhůtě 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvíte, nejdéle však do 5 let od vzniku škody (tzv. Objektivní lhůta).

Pokud se nárok na škodu v dané lhůtě neuplatní, zaniká.

Vznik a výši škody je potřebné u soudu prokázat, v tomto neexistuje ani z důvodu koronaviru žádná výjimka. Proto je důležité škody důsledně zaznamenat a shromažďovat potřebné důkazní materiály pro jejich prokázání. Nárok za Vás uplatníme u všech v úvahu připadajících orgánů krizového řízení, nejdřív samozřejmě v rámci mimosoudního řešení pohledávek.

Vymáhání pohledávek v rámci koronavirové krize


Vzhledem k výpadkům tržeb (například jako následek krizových opatření druhá strana nesplní již uzavřenou smlouvu) očekáváme nárůst neuhrazených dluhů, mezd, faktur, půjček, směnek apod. Vzhledem k tomu, že očekáváme zhoršení celkové ekonomické situace hospodářství, nárůst nezaměstnanosti, zvýšení počtu insolvencí, doporučujeme začít vymáhat pohledávky co nejdříve. Veškeré lhůty (úroky z prodlení, penále, promlčení, lhůty pro podání odporu či odvolání, dovolání) běží i nadále. Procesní předpisy působení vyšší moci neupravují, takže se lhůty nestaví, ani se nepromíjí opožděně učiněné úkony.

Pohledávky nám můžete zadat online, tzn. bez nutnosti osobní konzultace: https://www.pohledavkyonline.cz/ případně nám můžete nezávazně poslat veškeré podklady na info@fabianpartners.cz, neprodleně se Vám ozveme s individuální nabídkou.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem