Home / Vymáhání pohledávek / Mimosoudní vymáhání pohledávek

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Pohledávky se také snažíme vymoci mimosoudně, aby náš klient obdržel své peníze co nejdříve zpět a následně se vyhnul soudnímu řízení. V tomto případě dlužníkům zasíláme předžalobní oznámení převzetí právního zastoupení a výzvu k uhrazení dlužné částky. Tato výzva ze strany advokátní kanceláře má často větší váhu než samotné upomínání ze strany klienta jako věřitele. Dlužník je zároveň ve výzvě upozorněn, že v případě nezaplacení bude případ řešen v soudním, popř. rozhodčím řízení.

Dlužníky kontaktujeme i telefonicky, je-li to možné a snažíme se je přesvědčit k zaplacení pohledávky. Nemá-li dlužník dostatek prostředků k zaplacení celého dluhu, jsme schopni s ním sjednat Vaším jménem splátkový kalendář s rozhodčí doložkou, či jiný způsob zajištění. Splátkový kalendář je vždy sjednán s ujednáním ztráty výhody splátek pro případ prodlení dlužníka s jednou splátkou. V takovém případě se splátkový kalendář ruší a dlužník je povinen zaplatit celou dlužnou částku najednou. Náklady právního zastoupení, které lze požadovat po dlužníkovi vznikají až podáním žaloby, tzn. v případě mimosoudního vymáhání nese náklady v plné míře věřitel a je nutné předem domluvit podmínky mimosoudního vymáhání (např.procentem z vymožené částky). Neuhradí-li dlužník svůj dluh, celou věc začneme řešit v soudním či rozhodčím řízení. Pokud bude vůči dlužníku zahájeno insolvenční řízení (prohlášen úpadek), přihlásíme Vaši pohledávku do insolvenčního řízení.

Trestní oznámení a náhrada škody


S odkazem na trestní zákoník, při vymáhání pohledávek prověřujeme, zda svým jednáním dlužník nenaplnil skutkovou podstatu, (např. pro trestný čin zpronevěra, podvod, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, atd). Po domluvě s klientem podáváme trestní oznámení.

O stavu vymáhání pohledávky Vás bude naše advokátní kancelář pravidelně informovat.

Vymáhání pohledávek, exekuce

Soudní spory

Platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz

Potřebujete vymoci pohledávku? Kontaktujte nás.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem