Vyberte stránku

Aktuálně z přezkumného jednání a schůze věřitelů Sberbank

Dne 6. října 2022 proběhlo v rámci v insolvenčního řízení dlužníka Sberbank CZ, a.s. (dále jen
„Banka“) přezkumné jednání a následná schůze věřitelů, které byl JUDr. Ing. Pavel Fabian přítomen,
jakožto právní zástupce 25 věřitelů, jejichž pohledávky budou v rámci insolvenčního řízení Banky
uspokojovány.


Na přezkumném jednání, jehož předmětem byl přezkum pohledávek prozatím „pouze“ prvních 2166
věřitelů, byly přezkoumány (uznány) veškeré pohledávky.


V rámci schůze věřitelů byl zvolen věřitelský výbor, který chrání společný zájem věřitelů
a v součinnosti s insolvenčním správcem přispívá k naplnění účelu insolvenčního řízení. Členy
věřitelského výboru se stala Česká národní banka, Garanční systém finančního trhu a společnost
STEMA-TECH s.r.o.


Co se týče majetku banky a s tím souvisejícího předpokladu uspokojení Vaší pohledávky, je dobrou
zprávou, že pouze finanční prostředky banky činí 16,8 mld. Kč a v současnosti se vyjednávají
podmínky prodeji závodu banky (jehož součástí je i nejhodnotnější majetek banky – úvěrové
portfolio) s Českou spořitelnou, a.s.


Insolvenční správkyně sice doposud nezveřejnila výši kupní ceny, za kterou bude závod banky prodán,
ale uvedla, že navržená kupní cena spolu s hotovostí v majetkové podstatě a očekávaným výnosem
z ostatních aktiv dlužnice by měla stačit k uspokojení prvních dvou skupin věřitelů ze 100 % a třetí
skupiny z více než 90 %.


Do pohledávek v prvních dvou skupinách patří například také pojištěné pohledávky z vkladů fyzických
osob, malých a středních podniků, které za Bankou evidují pohledávku z pojištěného vkladu nad limit,
který vyplácel Garanční systém finančního trhu a třetí skupinu tvoří především pohledávky
z nepojištěných vkladů obcí, krajů, škol a větších firem.
Pokud dojde ke zrealizování prodeje již tento rok (což je reálné), k výplatě věřitelům by došlo
v prvním pololetí roku 2023.