Home / Napsali o nás / Nabytí dědictví za trvání oddlužení (Konkursní noviny, září 2018)

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Nabytí dědictví za trvání oddlužení (Konkursní noviny, září 2018)

Z ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), (dále také jen „IZ“), jasně vyplývá, že nabyde-li dlužník za trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře jakoukoliv majetkovou hodnotu v rámci dědictví, je povinen tuto odevzdat insolvenčnímu správci ke zpeněžení, a k použití výtěžku zpeněžení jako mimořádné splátky nad rámec splátkového kalendáře.

Třetí paragraf uvedeného ustanovení insolvenčního zákona také stanoví, že odmítnutí dědictví v rámci dědického řízení bez souhlasu insolvenčního správce, je za trvání účinků schváleného splátkového kalendáře neplatným právním úkonem.

Jakým způsobem se má insolvenční správce v rámci oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře vypořádat s aktivy dlužníka nabytými v dědickém řízení, na tuto otázku zákon odpovídá celkem jasně, jak vyplývá z úvodu tohoto článku. Jak však řešit situaci, kdy dlužník sice v rámci dědictví nabyde aktiva, ale kromě aktiv též pasiva, která na dlužníka přecházejí společně s ostatním majetkem zůstavitele?

Insolvenční zákon tuto problematiku částečně řeší v ustanovení § 412 odst. 3, prostřednictvím vyvratitelné domněnky předpokládající uplatnění tzv. výhrady soupisu, pokud dlužník za trvání účinků splátkového kalendáře dědictví neodmítne. Postup pro uspokojení dluhu zůstavitele v rámci oddlužení dědice však zákon blíže neřeší. Není tedy úplně jasné, jakým způsobem postupovat v momentě, kdy za trvání splátkového kalendáře vznikne dlužníku „nový“ závazek, který je ve skutečnosti dluhem zůstavitele.

Problematikou uplatnění a uspokojení pohledávky z dědického řízení v rámci oddlužení se zabývá tento článek.


1. Uplatnění pohledávky z dědického řízení v rámci probíhajícího oddlužení

Věřitel, jehož pohledávka byla předmětem dědického řízení, se často může dostat do situace, kdy dědicem dluhu je osoba, která se nachází v úpadku a je proti ní vedeno insolvenční řízení. Díky účinkům rozhodnutí o úpadku (dle ust. § 140 a násl. IZ), nemá věřitel v tomto okamžiku jinou možnost, aby svou pohledávku uspokojil, než uplatnit ji přihláškou v předmětném insolvenčním řízení (nejedná-li se tedy o zapodstatovou pohledávku ve smyslu ust. § 168 či 169 IZ).

Věřitel v těchto případech musí uplatnit svou pohledávku podáním přihlášky do insolvenčního řízení (dle ust. § 173 IZ), a to bez ohledu na to, že již uplynula lhůta stanovená k podání přihlášek. Bylo by totiž zcela proti zásadám insolvenčního řízení (zejm. § 5 písm. b) IZ), pokud by věřitel pohledávky, která má původ v dluhu zůstavitele, a kterou lze nyní uplatnit vůči dlužníku (dědici), byl zbaven práva uplatnit ji podáním přihlášky v insolvenčním řízení.

Ačkoliv postup pro dodatečné přihlášení dluhů, které dlužník nabyl dědictvím až v průběhu insolvenčního řízení, není zákonem výslovně stanoven, řeší tuto problematiku judikatura vyšších soudů. Z judikatury, na níž zde odkazuji, plyne závěr, že by takové pohledávky měly být podrobeny stejnému režimu jako pohledávky ostatních věřitelů, kteří jsou přihlášeni v insolvenčním řízení, tudíž má být taková pohledávka řádně přezkoumána postupem dle ust. § 188 a násl. IZ, a zařazena na seznam přihlášených pohledávek. Není možné považovat pohledávku, takto dodatečně uplatněnou, za opožděnou, nebo ji snad pro opožděnost odmítnout. Naopak soud, který se o existenci takové pohledávky dozví, by měl věřitele vyzvat, aby sdělil, zda uplatní své právo na uspokojení dluhu zůstavitele vůči dlužníku v insolvenčním řízení, a měl by mu rovněž stanovit novou lhůtu k podání přihlášky.

Pro samotný přezkum pohledávky by mělo být nařízeno zvláštní přezkumné jednání, a to buď přímo před insolvenčním soudem, nebo v rámci osobního jednání dlužníka s insolvenčním správcem podle ust. § 410 odst. 2 IZ, bavíme-li se o pohledávkách uplatněných při trvání účinků oddlužení.


2. Uspokojení dluhů nabytých dědictvím za trvání účinků oddlužení

Pohledávka věřitele byla řádně uplatněna přihláškou, byla dodatečně zjištěna v určité výši; ale jakým způsobem se má insolvenční správce vypořádat s uspokojením takové pohledávky v rámci splátkového kalendáře, jedná-li se o pohledávku nezajištěnou? Ani tuto otázku zákon nijak neupravuje, a postup, jaký zvolit k uspokojení těchto pohledávek, není zcela jasný.

Z ust. § 412 odst. 3 IZ lze dovodit pouze rozsah, v jakém by měly být závazky z dědictví uspokojeny. Vzhledem k tomu, že platí nevyvratitelná domněnka, že pokud dlužník v oddlužení neodmítne dědictví, uplatnil tzv. výhradu soupisu, pak vyplývá, že pohledávky by měla být uspokojena maximálně do výše nabytého majetku. Toto ostatně plyne i z judikatury, na níž je již odkázáno výše. Není však dále řešeno, jak přesně nezajištěnou pohledávku uspokojovat, aby nedošlo ke zvýhodnění některého z věřitelů na úkor ostatních, a aby byl poměr uspokojení všech nezajištěných věřitelů v závěru stejný.

Náhledem do insolvenčního rejstříku, konkrétně do insolvenčních řízení, v jejichž rámci byla vydána soudní rozhodnutí, na která v tomto článku odkazuji, lze vypozorovat, jak se s touto situací vypořádal například Krajský soud v Praze (viz usnesení č.j. KSPH 71 INS 28283/2015-B-16). V daném případě bylo vydáno usnesení o změně splátkového kalendáře, v němž byl věřitel zůstavitele zařazen do distribučního schématu, a byl zde určen nový procentuální poměr pro uspokojování pohledávek nezajištěných věřitelů. Insolvenční správce měl současně nejprve dorovnat uspokojení nezajištěných věřitelů tak, aby poměr uspokojení odpovídal poměru stanoveným původním usnesením o schválení splátkového kalendáře, a až poté měl uspokojovat pohledávky v nově určeném poměru dle změnového usnesení o schválení splátkového kalendáře. Tento postup zdá se být jediným správným postupem k zachování veškerých principů insolvenčního řízení.


3. Závěr

Lze uzavřít, že nabyde-li dlužník za trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře v rámci dědictví po zůstaviteli nejen aktiva, ale i pasiva v podobě dluhů po zůstaviteli, je možné, aby své právo na uspokojení těchto dluhů uplatnili věřitelé zůstavitele vůči dlužníkovi v insolvenčním řízení, a to podáním řádné přihlášky. K podání přihlášky musí být věřiteli poskytnuta dodatečná lhůta, jeho pohledávka by měla být řádně přezkoumána. Pohledávka je poté uspokojena, a to do výše majetku, který dlužník v dědictví nabyl, nikoliv v rozsahu vyšším. Jako správný postup pro uspokojení pohledávky se jeví primární dorovnání uspokojení do té míry, v níž jsou již pohledávky ostatních nezajištěných věřitelů uspokojeny, a následné uspokojování dle nového distribučního schématu.

Podobné případy jsou sice velmi specifické, ovšem rozhodně nejsou nijak ojedinělé. Souběh insolvenčního a dědického řízení je v běžném životě čím dál častější. Proto, ačkoliv existuje v tomto směru mezera v insolvenčním zákoně, by praxe jak insolvenčních správců, tak především insolvenčních soudů, ohledně problematiky uplatňování a uspokojování závazků nabytých dědictvím v průběhu insolvenčního řízení, měla být sjednocena.
Uplatnění tzv. výhrady soupisu má v praxi účinky, že dědic hradí dluhy zůstavitele jen do výše ceny nabytého dědictví, což vyplývá z ust. § 1709 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Například usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.9.2014, č.j. 3 VSPH 31/2014-P12-7, potažmo usnesení ze dne 4.5.2017, č.j. 4 VSPH 671/2017-P9-9, či usnesení ze dne 12.5.2017, č.j. 2 VSPH 755/2017-P16-7.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem