Vyberte stránku

Aktuality v insolvenčním řízení Premiot Group

Usnesení o úpadku Premiot Group, a.s. bylo Vrchním soudem soudem zrušeno.  Co se změnilo a jak je to s dalšími subjekty v koncernu Premiot v roce 2024?

Dne 23.8.2023 Městský soud v Praze vydal usnesení o úpadku společnosti Premiot Group a.s., představující podstatného člena koncernové skupiny Premiot, která sdružuje desítky společností. Usnesení o úpadku bylo v listopadu 2023 Vrchním soudem zrušeno a nyní se věc vrací před soud prvního stupně.

Ve věci Premiot Group a.s. soud prvního stupně původně rozhodl o insolvenčním návrhu podle § 133 odst. 1 insolvenčního zákona, argumentujíc, že dle jeho názoru proti návrhu nikdo neprotestoval. Dlužník však podal odvolání proti usnesení o úpadku s tvrzením, že je nepravdivé tvrzení, že návrhu dlužník neodporoval. Argumentoval tím, že den před vydáním rozhodnutí, i když po uplynutí stanovené lhůty, předložil soudu své vyjádření nesouhlasu s insolvenčním návrhem a s rozhodnutím ve věci, a to i bez nařízení jednání.

Dle dlužníkovy argumentace soud neměl oprávnění vydávat rozhodnutí ve věci následující den bez nařízení jednání, což považoval za procesní vadu. V důsledku této argumentace by mělo být rozhodnutí zrušeno odvolacím soudem.

 Odvolací soud neshledal chybu v postupu soudu prvního stupně, neboť rozhodnutí bylo vypraveno den před jeho oficiálním vydáním. Dlužník své vyjádření k insolvenčnímu návrhu poskytl téhož dne, avšak až po ukončení pracovní doby soudu. Dlužníkovo tvrzení, že jeho nevyjádření k insolvenčnímu návrhu nemůže být považováno za výsledek vůle neodporovat, odvolací soud označil za nepřijatelné. Důvodem je, že takový postup je explicitně povolen insolvenčním zákonem v § 133 odst. 1 písm. a): „Nebyl-li insolvenční návrh odmítnut nebo nebylo-li řízení o něm zastaveno, lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout bez jednání jen tehdy, jestliže a) insolvenční soud plně vyhoví návrhu, kterému nikdo neodporoval,“

Vrchní soud v Praze, jakožto odvolací soud nepovažoval argumentaci dlužníka za dostatečně přesvědčivou, avšak v usnesení o úpadku navzdory tomu shledal procesní vady, pro které nemohlo mít jiný následek než zrušení usnesení a vrácení soudu prvního stupně.

Dle § 3 insolvenčního zákona „(1) Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen „platební neschopnost“)., přičemž všechny tyto podmínky musí být splněny kumulativně. Rozhodnutí o úpadku musí mít být vždy odůvodněno, přičemž toto odůvodnění musí být přesvědčivé a musí v něm být uvedeno, co bylo obsahem insolvenčního návrhu, jaké stanovisko dlužník zaujal, které skutečnosti podstatné pro rozhodnutí ve věci má prokázány, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, jaký učinil závěr o skutkovém stavu věci a jak ji posoudil po právní stránce. Odvolací soud shledal, že tyto požadavky v odůvodnění napadeného rozhodnutí nebyly naplněny. Insolvenční soud totiž uvedl pouze, že má za prokázané, že insolvenční navrhovatelé mají za dlužníkem řádně doložené pohledávky, avšak chyběli údaje o jejich splatnosti a na základě jakých listin považuje pohledávky za doložené. Z odůvodnění tedy není jasné, z čeho soud dovodil, že dlužník má více věřitelů s pohledávkami splatnými déle než 30 dnů a které věřitele a které jejich pohledávky tím mínil, a proto soud neozřejmil, z čeho konstatuje platební neschopnost dlužníka. Jen samotné tvrzení o existenci něčeho není postačující. Pokud soud neuvede důkazy, na základě kterých došel k tomuto závěru, nelze považovat toto tvrzení za prokázané.

Odvolací soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí trpí nedostatkem důvodů a procesními vadami, které nelze v odvolacím řízení napravit. V souladu s § 219a odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu proto zrušil toto rozhodnutí a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Věc se tedy vrací do fáze před rozhodnutím o úpadku, s čím také mizí účinky předešlého rozhodnutí.

Pokud soud (dle očekávání) opětovně potvrdí v roce 2024 úpadek společnosti Premiot Group, a.s., budou se uplatňovat následující účinky podle § 140 a následujících ustanovení insolvenčního zákona. V tomto případě nebude možné nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí ani exekuci. Soudní nebo rozhodčí řízení o pohledávkách nelze zahájit, protože pohledávky budou muset být přihlášeny na předepsaném formuláři.

Usnesení o úpadku, které bude zveřejněno v insolvenčním rejstříku v roce 2024, stanoví novou propadnou lhůtu pro podávání přihlášek věřitelů. Věřitelé mohou v této fázi již začít přihlašovat své pohledávky.

Insolvence PREMIOT obchodní, a.s. – moratorium

V případě další společnosti ze skupiny Premiot, a sice PREMIOT obchodní, a.s. (dříve Europa Investment Property), je v současné době situace značně významná z hlediska výše neuhrazených závazků v rámci celé skupiny. Je pravděpodobné, že se objeví velké množství věřitelů, kteří projeví zájem o přihlášení svých pohledávek.

Momentálně je aktivováno moratorium podle § 115 insolvenčního zákona. Tato právní opatření chrání dlužníka před jeho věřiteli a zároveň mu poskytuje ochranu před rozhodnutím o úpadku, které nelze během moratoria vynést. V průběhu moratoria jsou zachována omezení vyplývající z insolvenčního řízení, ale zároveň se rozšiřují práva dlužníka. Věřitelé mohou předkládat přihlášky svých pohledávek, ale jejich účinnost bude odložena až po skončení moratoria.

Moratorium zaniká po uplynutí stanovené doby, pro kterou bylo vyhlášeno, ale může být rovněž zrušeno soudem, na návrh kvalifikované většiny věřitelů, nebo pokud se projeví nepoctivý záměr dlužníka.

Během trvání moratoria má dlužník záměr jednat s věřiteli za účelem dohody o odložení splatnosti pohledávek a odkladu výkonu věřitelských práv. PREMIOT obchodní, a.s. plánuje redukovat pracovní a finanční náklady napříč celou skupinou Premiot a zajistit finanční podporu ze strany externího subjektu.

Insolvence Premiot realitní, a.s.

Situace společnosti Premiot realitní, a.s. je v současné době kritická, a to před rozhodnutím o úpadku. Dlužník podal návrh na zamítnutí insolvenčního návrhu a vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím bez nařízení jednání. Dlužník též požádal o prodloužení lhůty k předložení seznamu majetku, závazků a zaměstnanců o dalších 20 dnů, což insolvenční soud schválil. Nicméně, každým dnem přibývají další přihlášky pohledávek od věřitelů, kteří nemají své závazky uhrazeny.

Z médií vychází informace, že od počátku majitel Ondrej Spodniak snažil uklidnit věřitele a žádal o trpělivost. Kompensace za zpoždění ve splácení závazků byly slibovány ve formě bonusů ve výši 0,5 % až 1 %. Projekty financované prostřednictvím prostředků věřitelů byly pozastaveny, a není jasné, zda se do nich bude pokračovat. O schopnosti skupiny Premiot dále hradit závazky, lze mít důvodnou pochybnost.  

Další insolvenční návrhy

Naše advokátní kancelář Fabian & Partners podala další insolvenční návrhy, a sice na společnost Premium Data Systems IV. s.r.o. a Karolína Residence s.r.o. (dříve Apartments Harrachov s.r.o.), se kterými je již zahájeno insolvenční řízení. V této iniciativě hodláme pokračovat a další návrhy připravujeme. Přinášíme možnost navázání spolupráce ve věci řešení Vaší pohledávky, kdy po celou dobu zůstáváte vlastníkem dluhopisu/směnky, tzn. nedochází k postoupení smlouvou o postoupení. Za tímto účelem s námi můžete navázat spolupráci on-line vyplněním formuláře – dotazníku.

Úpadek Premium Data Systems IV – aktualizace k 10.2.2024

Se společností bylo zahájeno insolvenční řízení u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 18520/2023 na základě našeho věřitelského návrhu ze dne 24. 11. 2023.

Dne 6. 2. 2024 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku společnosti Premium Data Systems IV., s.r.o.

Vzhledem k tomu, že dlužník opakovaně nereagoval na výzvy soudu k předložení podkladů a nezaslal své stanovisko ke skutečnostem uvedeným v insolvenčním návrhu, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka.

Investoři, kteří byli poškozeni, mají možnost přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení vedeného proti společnosti Premium Data Systems IV., s.r.o. Tuto možnost mají v následující dvouměsíční lhůtě, která končí v pondělí dne 8. 4. 2024. Pro naše klienty zajistíme odborné právní zastoupení při přihlašování pohledávek.

Přezkumné jednání, následované schůzí věřitelů, je nařízeno na 5. 6. 2024.

Právní zastoupení ve věci Premiot

JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. JUDr. Ing. Pavel Fabian je likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou 900 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Advokátní kancelář má pojištění odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč. V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ  pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila opakovaně jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí. 

Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky.

Další články ke skupině Premiot