Vyberte stránku

Odměna za sepis a zpracování návrhu na povolení oddlužení

V současné době právní úprava vyžaduje, aby návrh na povolení oddlužení dlužníka byl podán osobou uvedenou přímo v ust. § 390a odst. 1 insolvenčního zákona, ve znění účinném od července 2017 (novela č. 64/2017 Sb.). Dle odst. 5 tohoto ustanovení má advokát, notář, soudní exekutor nebo insolvenční správce, což jsou osoby oprávněné návrh za dlužníka podat, nárok na odměnu za sepis a podání návrhu, a to maximálně ve výši 4.000,- Kč (bez DPH) v případě podání návrhu za dlužníka – jednotlivce, nebo ve výši 6.000,- Kč (bez DPH) v případě, že se jedná o společný návrh manželů. Původním účelem a cílem této úpravy bylo zabránit komerčním subjektům, které neměly odpovídající vzdělání, aby za příliš vysokou odměnu poskytovaly dlužníkům vesměs nekvalitní, neodborné a neprofesionální služby, a to bez jakékoliv odpovědnosti.

Ani tato striktní cenová regulace však z trhu zcela nevymýtila všechny subjekty, které se nehledě na zákonné omezení odměny snaží na dlužnících vydělat. Bylo možné vypozorovat, že neodborní poskytovatelé obešli zákonné omezení tak, že nyní spolupracují s některou oprávněnou osobou, která následně insolvenční návrh podá, a sami své příjmy zakládají na inkasování poplatků za zprostředkování, rešerši dluhů, administrativní činnosti a podobně, které častokrát převyšují odměnu za soupis a podání návrhu.

I když se možná některým takovým subjektům podařilo obejít právní úpravu, účinnou od 1. 7. 2017 dosud, jejich počínání by mohla zamezit novela insolvenčního zákona, jejíž účinnost očekáváme v polovině roku 2019. Novela insolvenčního zákona, podepsaná dne 30. 1. 2019 prezidentem České republiky, mimo jiné rozšiřuje i ust. § 390a o odstavec 7, který nově stanoví, že nikdo není oprávněn sám nebo prostřednictvím jiného za úplatu nebo jiné zvýhodnění obstarat, zprostředkovat nebo nabídnout obstarání či zprostředkování sepisu a podání insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení, nebo další činnosti s tím nezbytně spojené. Jednáním v rozporu s tímto ustanovením by byla naplněna skutková podstata přestupku, za jehož spáchání bude hrozit pokuta až do výše 500.000,- Kč, ať už se bude jednat o fyzickou nebo právnickou osobu.

Uplatnění nároku na úhradu odměny dle § 390a odst. 5 IZ

Pohledávka představující odměnu za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení se považuje za pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a jako taková se uplatňuje písemně vůči osobě s dispozičním oprávněním, tedy v případě oddlužení – vůči dlužníku. Přitom by věřitel měl vždy o uplatnění pohledávky vyrozumět i insolvenčního správce, k čemuž je přímo určený speciální elektronický formulář. Ust. § 390 odst. 5 IZ umožňuje zpracovateli návrhu uplatnit svůj nárok na úhradu odměny jen v insolvenčním řízení, a to ve lhůtě určené ustanovením § 136 odst. 3 IZ. Právní úprava zjevně nebrání tomu, aby dlužník uhradil odměnu zpracovateli již před zahájením insolvenčního řízení. Dosud činila lhůta k uplatnění nároku dle tohoto ustanovení 30 dnů od prohlášení úpadku dlužníka. Po nabytí účinnosti novely v roce 2019 by se však lhůta pro uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení měla prodloužit na 2 měsíce, což v současné době platí jen v případě konkurzu či reorganizace.

Uspokojení odměny za sepis a podání návrhu

K uspokojení pohledávky představující odměnu za sepis a podání návrhu dochází zpravidla až po schválení splátkového kalendáře, pokud tedy dlužník sám odměnu zpracovateli neuhradí dříve. Jakožto pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou se odměna za sepis a zpracování návrhu uspokojuje v plné výši, a to, jak uvádí insolvenční zákon v ustanovení § 169 odst. 2, kdykoliv po rozhodnutí o úpadku. Vzhledem k tomu, že před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku dlužníka, není určeno, jak přesně bude s majetkovou podstatou dlužníka naloženo, je rozumné s úhradou zapodstatových pohledávek posečkat až do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku – v tomto případě povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dosud nebylo zákonem výslovně stanoveno, v jakém pořadí by se měly zapodstatové pohledávky uspokojovat v případě oddlužení. Pořadí uspokojení bylo dosud možné dovodit ze znění zákona nebo jej určil soud v rámci usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Nově by ovšem mělo být určeno pořadí pro uspokojení zapodstatových pohledávek (v ust. § 398 IZ) alespoň pro případy, kdy nebude splátka přijatá jako plnění v rámci splátkového kalendáře postačovat na úhradu všech zapodstatových pohledávek. Dle novelizovaného znění § 398 insolvenčního zákona, jehož účinnost očekáváme asi v polovině roku 2019 (jak již bylo uvedeno výše) by měla být odměna za sepis a zpracování insolvenčního návrhu uspokojena jako další v pořadí po uspokojení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a pohledávek věřitelů na výživném ze zákona, pokud vznikly po úpadku dlužníka.

Závěr

Lze konstatovat, že vývoj právní úpravy týkající se odměny za zpracování insolvenčního návrhu skutečně zkomplikoval neodborným poskytovatelům služeb na poli insolvenčních návrhů jejich činnost. Osobně tento vývoj z odborného hlediska považuji za pozitivní.

Na druhou stranu je ale možné sledovat i negativní důsledky omezení výše odměny, a to neochota zejména notářů a advokátů tyto návrhy sepisovat, neboť kompletace listin, zjišťování majetku a dluhů dlužníka, jejich sepis, a následné vyhotovení a kompletace insolvenčního návrhu jsou ve spoustě případů časově velmi náročné, avšak tyto úkony není možné dlužníkovi vyúčtovat zvlášť. Zákonem stanovená výše odměny potom ve svém důsledku také znamená, že celá řada oprávněných osob ani nechce tuto činnost vykonávat, a to právě s ohledem na poměrně nízkou odměnu, které nezohledňuje složitost a časovou náročnost jednotlivých insolvenčních návrhů. V tomto směru by se tak měla platná úprava změnit, aby zohlednila náročnost jednotlivých návrhů a motivovala osoby oprávněné k podání a sepisu insolvenčního návrhu k tomu, aby i pro dlužníky s řádově desítkami pohledávek či jinak složitými okolnostmi, tyto insolvenční návrhy psali.

Komentář k ust. § 390a insolvenčního zákona. KOZÁK, J., a kol.: Insolvenční zákon: Komentář. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer.

Zdroj: Konkurzní noviny, únor 2019

 

 

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.