Vyberte stránku

Premiot obchodní a.s. – aktuality z insolvenčního řízení

Co se týče dvou zamítnutých návrhů dlužníka Premiot obchodní a.s., na vyhlášení moratoria, v těchto dlužník uvádí, že se pokouší nalézt komplexní řešení pro své věřitele a že zajistí stabilizaci situace tak, aby nedošlo k ohrožení nejen této konkrétní společnosti, ale celé skupiny Premiot. Dlužník uvádí, že má dluhy ve výši 1.420.433.360,57 Kč a současně dokládá, že zajistil souhlas s moratoriem potřebné části věřitelů, což je jednou z povinných náležitostí návrhu na vyhlášení moratoria.

Moratorium


První návrh byl soudkyní odmítnut s ohledem na formální nedostatky, v důsledku kterých nebyly splněny zákonné podmínky pro vyhlášení moratoria. Nadto však bylo soudkyní upozorněno, že i kdyby byly tyto formální nedostatky opraveny a doplněny, překážkou pro vyhovění návrhu stále zůstává fakt, že všichni věřitelé, jež vyslovili souhlas s moratoriem, jsou členové skupiny Premiot. Konkrétně je dle soudkyně nepřijatelné, že jedinou osobou jednající za všechny věřitele souhlasící s vyhlášením moratoria dlužníka je Ondrej Spodniak, tj. osoba, která je statutárním orgánem dlužníka samotného, tj. osoba dlužníkovi blízká. Dále soudkyně upozornila na to, že prohlášení o pravosti podpisu, kterým jsou opatřeny souhlasy věřitelů, což je zákonná náležitost takové listiny, učinil stejný advokát, který je zároveň právním zástupcem dlužníka samotného v insolvenčním řízení.


V druhém návrhu na vyhlášení moratoria byly odstraněny formální nedostatky, avšak tento byl zamítnut právě z avizovaného důvodu – skutečnosti, že za všechny s moratoriem souhlasící věřitele jedná stejná osoba. Právě v tomto jednání zřejmě sleduje soudkyně nepoctivé jednání dlužníka.


V insolvenčním rejstříku se objevila námitka podjatosti soudkyně, kde dlužník brojí proti jejímu postupu právě v souvislosti s návrhy na prohlášení moratoria. Lze však očekávat, že bude brzy prohlášen úpadek a tento bude řešen v konkursu. Současně lze očekávat, že vzhledem k tomu, že se s dluhovou situací potýká celá skupina Premiot, bude ustanoven koncernový insolvenční správce (§ 25 odst. 4 IZ), který bude muset být, vzhledem k předmětu a rozsahu podnikání Premiotu, jmenován ze zvláštní části seznamu insolvenčních správců (§ 3 odst. 2 zákona o ins. správcích).


Insolvenčních správců se zvláštním povolením je v ČR pouze 34 a pouze tito jsou díky své specializaci oprávněni dohlížet na složitá insolvenční řízení která se týkají úpadku dlužníků, kteří vykazují v zákoně o insolvenčních správcích vyjmenovaná specifika. Jedná se například o takové dlužníky, kteří obchodují s cennými papíry, kteří chtějí řešit úpadek reorganizací, nebo kteří například zaměstnávají více než 100 zaměstnanců. U těchto ekonomicky významných dlužníků, je vzhledem k míře odpovědnosti, která na osobě insolvenčního správce leží, zcela žádoucí, aby tuto funkci vykonávala pouze taková osoba, která složením speciální zkoušky Ministerstva spravedlnosti ČR, prokázala dostatečnou míru znalostí, odbornosti a praxe.


Právní poradenství v insolvenci Premiot

JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. JUDr. Ing. Pavel Fabian je likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou 900 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Advokátní kancelář má pojištění odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč. V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ  pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2022 i 2023 jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí a restrukturalizací. 

Reference

Napsali o nás