Vyberte stránku

Přihláška pohledávky do insolvence J.O. Investment s.r.o., konkurs J.O. Investment s.r.o.

Na majetek dalšího alternativního investičního fondu byl dne 16.11.2022 prohlášen konkurs. Do dne 16.01.2023 tedy běží lhůta pro přihlášení pohledávek.

Investovali jste své finance u trestně stíhané společnosti J.O. Investment s.r.o. a patříte tak do skupiny poškozených věřitelů? Nepromeškejte příležitost uplatnit svoji pohledávku přihláškou do insolvence! Pokud tak ve lhůtě do 16.01.2023 neučiníte, zcela Vám zanikne nárok na jejich uspokojení (jde o tzv. propadnou lhůtu).

Insolvence J.O. Investment s.r.o. 

Insolvenční řízení, zahájené na návrh věřitelů dne 26.11.2021 je vedeno pod spisovou značkou MSPH 78 INS 21517 / 2021 u Městského soudu v Praze. Usnesením ze dne 16.11.2022 bylo rozhodnuto o úpadku společnosti, na její majetek byl prohlášen konkurs, insolvenčním správcem společnosti se stala VPI CZ, v.o.s., a věřitelé byli vyzváni aby své pohledávky uplatnili přihláškou ve lhůtě 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku, tedy do 16.01.2023. Současně bylo na den 13.03.2023 nařízeno přezkumné jednání a schůze věřitelů.

Dle zprávy insolvenčního správce se v majetkové podstatě společnosti nachází majetek zajištěný policejním orgánem ve výši téměř 990 milionů Kč, který tvoří finanční prostředky zajištěné z bankovních účtů společnosti a ze kterých budou v pozdější fázi insolvenčního řízení uspokojeny pohledávky věřitelů, kteří se do insolvenčního řízení formálně správně přihlásí a které budou insolvenčním správcem přezkoumány na přezkumném jednání. Další majetek společnosti insolvenční správce ve spolupráci s policií zjišťuje.

Usnesení o úpadku není kvůli jeho napadení ze strany společnosti doposud pravomocné. Společnost usnesení napadla, neboť má za to, že nebyl řádně osvědčen její úpadek. Odvoláním se bude zabývat Vrchní soud v Praze. Toto odvolání nicméně nemá vliv na běh lhůty pro přihlášení pohledávky.

Jak přihlásit pohledávku do insolvence J.O. Investment?

Přihláška pohledávky se podává kdykoli od zahájení insolvenčního řízení do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku k insolvenčnímu soudu, který vede dané insolvenční řízení dlužníka, tj. v případě insolvenčního řízení J.O. Investment s.r.o. k Městskému soudu v Praze.

Přihlášením pohledávky se tzv. staví promlčecí lhůta. Nepřihlášené nebo pozdě přihlášené či neopravené přihlášky nelze v insolvenčním řízení uspokojit a vůbec se k nim nepřihlíží. Přihlásíte-li pohledávku pozdě nebo formálně chybně, insolvenční správce ji předloží soudu k rozhodnutí, že se k ní nepřihlíží, tj. neobdržíte žádné plnění.

Vzhledem ke specifické povaze pohledávek z investičních smluv, doporučujeme přihlašovat pohledávky prostřednictvím specializované advokátní kanceláře, která je schopna podchytit všechny problematické aspekty takovéto pohledávky. Zejména je nutné posoudit, zda byla smlouva, na základě které věřitelé své prostředky investovali, platná a bude tedy možné přihlašovat veškeré nároky (úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty apod.) ze smlouvy, nebo zda tato smlouva platná nebyla a bude možno přihlásit pouze bezdůvodné obohacení ve výši poskytnutého plnění. Rovněž se postaráme o správné, t.j. maximální možné vyčíslení příslušenství pohledávky.

Naše kancelář a její specializovaný insolvenční tým Vám nabízí v souvislosti s vymáháním Vaší pohledávky během celého insolvenčního řízení právní pomoc, kdy Vám zejména můžeme:

a) přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení

b) účastnit se přezkumného řízení a schůze věřitelů

c) hlasovat na schůzi věřitelů za účelem jmenování věřitelského výboru

d) zastupovat v rámci tzv. incidenčních sporů

Specialista na insolvenční právo i vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS patří v oblasti správy pohledávek a vymáhání pohledávek k největším advokátním kancelářím. Máme zkušenost s rozmanitým portfoliem pohledávek a jsme současně insolvenční správce se zvláštním povolením, tedy osobou oprávněnou k výkonu správcovské činnosti u finančních institucí a velkých podniků. V soutěži Právnická firma roku, pořádané společností  EPRAVO.CZ  pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2022 jako doporučovaná advokátní kancelář. Jednoduše vyplňte formulář nebo napište email a my Vás kontaktujeme s dalším postupem.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.